Elektriker står på en stege och arbetar

Vid arbete på din elanläggning

Om du äger eller på annat sätt råder över en elanläggning är du anläggningsinnehavare. Både anläggningsinnehavare och elinstallationsföretag har enligt elsäkerhetslagen ett särskilt ansvar vid arbete på anläggningen, men för olika saker.

Båda behöver ha anläggningskännedom, det vill säga tillräcklig kunskap om anläggningen för att elinstallationsföretaget ska kunna utföra elinstallationsarbetet på rätt sätt.

Elinstallationsföretagets skyldigheter

Elinstallationsföretaget har följande skyldigheter vid arbete på anläggningen:

  • ta reda på vilka förutsättningar som råder för arbetet så att utförandet blir rätt.
  • utföra elinstallationsarbetet på rätt sätt.
  • utföra arbetet i enlighet med företagets egenkontrollprogram.
  • se till att bara personer med auktorisation som elinstallatör eller andra personer som omfattas av företagets egenkontrollprogram utför elinstallationsarbetet.

Anläggningsinnehavarens skyldigheter

Anläggningsinnehavaren är skyldig att:

  • se till att anläggningen är säker.
  • åtgärda anläggningen om brister upptäcks.
  • ge elinstallationsföretaget den information om anläggningen och arbetet som behövs.
  • kontrollera att den som utför elinstallationsarbete på anläggningen finns i Elsäkerhetsverkets register över elinstallationsföretag.

I den nya elsäkerhetslagen har ett allmänt aktsamhetskrav införts som gäller alla som utför elinstallationsarbete. Det allmänna aktsamhetskravet innebär att man aldrig får göra elinstallationsarbete om man inte vet hur man ska göra!