En man och en kvinna i skyddshjälm antecknar i ett block.

Säkerhet vid arbete

Att arbeta med elinstallationer eller i närheten av elanläggningar kan medföra risker. El är farligt, och därför måste både arbetsgivare, innehavare och arbetstagare vara noggranna med säkerheten vid de arbeten där det kan förekomma risk för elektrisk fara.

Arbetsgivarens ansvar

Arbetsgivaren har det yttersta ansvaret för arbetsmiljön, och därmed också för elsäkerheten, på en arbetsplats. Enligt arbetsmiljölagen ska arbetsgivaren göra allt som behövs för att arbetstagare inte ska utsättas för olycksfall eller ohälsa. Det innefattar också att hantera situationer som kan leda till att elektriska risker uppstår.

När finns det risk för elektrisk fara?

Det finns många situationer där risk för elektrisk fara kan uppstå i samband med arbete. Främst innefattar det allt arbete på själva elanläggningen eller den elektriska utrustningen, exempelvis användning, ombyggnation eller nybyggnation av en anläggning. Men det kan också röra sig om byggnads- eller anläggningsarbeten i närheten av exempelvis kontaktledningar, transformatorstationer eller markförlagda kablar. Även service, reparation eller rengöringsarbeten i närheten av ställverk eller elcentraler kan medföra risk för elektrisk fara. Som arbetsgivare är det viktigt att du fångar upp de situationer som kan medföra elektriska risker, redan innan något har hänt.

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Elsäkerhetsrisker och andra risker ska hanteras i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Systematiskt arbetsmiljöarbete innebär i korthet att arbetsgivaren undersöker arbetsmiljön, bedömer riskerna för att någon kan komma till skada, åtgärdar det som behöver åtgärdas och även följer upp att åtgärderna får önskad effekt. Genom ett sådant arbete kan arbetsgivaren tidigt upptäcka risker och undvika olyckor. Det systematiska arbetsmiljöarbetet är med andra ord avgörande för att arbete kan bedrivas på ett elsäkert sätt.

Mer information och tips för arbetsgivare finns i handboken Arbete vid risk för elektrisk fara - så skapar du goda förutsättningar för ett säkert arbete.

Innehavarens ansvar

Det finns mycket som innehavaren kan göra för att förhindra elolyckor och skador från el. Innehavaren av en elanläggning är bland annat ansvarig för att anläggningen och den elektriska utrustningen som hör till den är säkra att både arbeta och vistas vid. Det innebär till exempel att innehavaren löpande måste kontrollera sin anläggning och sin utrustning, och åtgärda de brister som finns. Dessutom måste innehavaren tillhandahålla information om anläggningen till den som ska arbeta på den och se till att alla som arbetar på anläggningen har rätt kompetens. Innehavaren ska också se till att anläggningen har korrekt märkning och finns dokumenterad, samt har den varselmärkning som krävs enligt regelverket.

Om ett arbete på anläggningen kräver elinstallationsföretag ska man som innehavare alltid se till att det företag man tänker anlita finns i Elsäkerhetsverkets register över elinstallationsföretag. Företaget som anlitas ska vara registrerat för de verksamhetstyper som arbetet omfattar.

Mer information och tips för innehavare av elanläggningar finns vår handbok för innehavare av elanläggning.

Att arbeta med säkerhetskultur

Säkerhetskulturen är de gemensamma attityder, värderingar och uppfattningar som chefer och anställda på en arbetsplats har om förhållandet till säkerhet och arbetsmiljö. Det som kännetecknar en god säkerhetskultur är att ledningen prioriterar och hanterar säkerhetsfrågor på alla nivåer i verksamheten och att de, tillsammans med medarbetarna, skapar kulturen. Genom att ge säkerhetsfrågor tyngd i det vardagliga arbetet kan man bygga en positiv attityd till säkerhet, och tillsammans göra det till norm att undvika genvägar och slarv som leder till olyckor.

Arbetsgivaren behöver skapa en kultur där beslutade riktlinjer och rutiner respekteras. Arbetstagare är, i sin tur, skyldiga att följa dessa. Att inom ett arbetslag eller på en arbetsplats hjälpas åt att observera och samtala om vilken kultur som finns på arbetsplatsen, är en styrka. Om alla hjälps åt att följa rutiner, reflektera kring misstag och våga lära sig av dem ökar chanserna för att skapa en positiv säkerhetskultur.

Myndigheternas ansvarsområden

Elsäkerhetsverket och Arbetsmiljöverket har olika roller och uppdrag för att främja säkerhet vid arbete där det finns elektrisk fara. Arbetsmiljöverket ansvarar för all tillsyn som rör arbetsgivarens skyldigheter och Elsäkerhetsverket har ansvar för tillsyn som rör innehavarens skyldigheter. säkerhetsfrågor inom elområdet. I situationer där det är relevant kan Elsäkerhetsverket bistå Arbetsmiljöverket med expertkunskap, och vice versa.

Handbok finns som stöd

Elsäkerhetsverket och Arbetsmiljöverket har gett ut en handbok om säkerhet vid arbete där det finns elektrisk fara. Handboken är ett stöd för både arbetsgivare och innehavare, och kan laddas ned kostnadsfritt eller beställas via Elsäkerhetsverkets webbplats.