EMC-krav för apparater

EMC-reglerna gäller för alla elektroniska och elektriska apparater, liksom system, utrustning och installationer med elektroniska eller elektriska komponenter.

Skyddskrav (2 kap. ELSÄK-FS 2016:3)

  1. En apparat skall vara så konstruerad att den elektromagnetiska störning den alstrar inte överstiger en nivå som tillåter radio- och teleutrustning och andra apparater att fungera som avsett samt
  2. produkten ska ha en sådan tillräcklig inbyggd tålighet mot elektromagnetiska störningar att den kan fungera som avsett.

Specifika krav för regelverket om EMC

Om produkten inte alls eller bara delvis följer en harmoniserad standard ska tillverkaren upprätta ett tekniskt konstruktionsunderlag som visar att skyddskraven uppfyllts. Konstruktionsunderlaget ska innehålla en teknisk rapport eller ett intyg. Underlaget ska komma från ett anmält organ. Att produkten uppfyller skyddskraven ska verifieras av en EU-försäkran om överensstämmelse utställd av tillverkaren eller dennes representant

Senast granskad: 2023-02-21