kund köper perkulator över disk fotograf bacill

Återförsäljare

Alla produkter som säljs ska vara säkra och uppfylla gällande krav. Som återförsäljare (distributör) av elektriska produkter ansvarar du för att de produkter som du säljer är säkra och uppfyller produktregelverket.

Distributör

Du är distributör om du själv eller ditt företag erbjuder eller levererar produkter för
distribution, försäljning, förbrukning eller användning på marknaden i samband med
kommersiell verksamhet. Detta gäller oavsett om du tar betalt eller ej.

Kontrollera alltid att du inte omfattas av kraven som gäller för tillverkare eller importör, eftersom du då måste uppfylla vissa särskilda krav.

Krav som du ska uppfylla innan du tillhandahåller produkter

I grunden måste alla som tillhandahåller produkter ha koll på de produkter som de tillhandahåller och vilka krav som gäller. Du måste till exempel känna till vilka produkter som ska ha CE-märkning och vilka som inte ska ha det, vilken övrig märkning som krävs, vilken information som måste följa med produkten, vilka språkkrav som gäller för tillhörande dokumentation och vad som är tydliga tecken på bristande överensstämmelse.

Som distributör har du ett ansvar för att produkterna uppfyller relevanta krav. Du får inte tillhandahålla produkter om det finns anledning att tro att de är bristfälliga eller farliga.

Utöver detta ska du göra särskilda kontroller av att produkten har

  • CE-märkning,
  • identifieringsmärkning,
  • märkning med information om tillverkaren,
  • märkning med information om importören (om produkten är tillverkad utanför EU/EES), samt
  • bruksanvisningar och säkerhetsinformation på svenska.

Det finns elektriska produkter som inte omfattas av krav på EU-försäkran och CE-märkning, men dessa produkter måste ändå vara säkra och uppfylla de säkerhetskrav som finns.

Du ska arbeta förebyggande och samarbeta med andra

Som distributör har du en mycket viktig roll då det gäller det skadeförebyggande arbetet. Ofta är det du som har direktkontakt med slutkund och får ta emot eventuella klagomål och reklamationer. Om det sker ska du föra klagomålen vidare till importören eller till tillverkaren.

Det kan också vara så att du vid kontroll av produkterna hittar brister eller indikationer på brister. Då måste du vidta åtgärder för att hantera bristerna, till exempel att sluta sälja produkten och återkalla den från slutanvändare, men också kontakta importören eller tillverkaren för att säkerställa att bristerna åtgärdas i alla led.

Krav som du ska uppfylla i ditt skadeförebyggande arbete

Du ska se till att

  • det går att spåra alla produkter du köpt och sålt av till andra ekonomiska aktörer och
  • ha rutiner för hur du

- utreder tecken på brister, exempelvis vid klagomål och reklamationer,

- vid behov, gör återkallelser och vidtar andra åtgärder,

- samarbetar med andra, samt

- anmäler upptäckta brister till marknadskontrollmyndigheterna.

Sidansvarig: Margareta Willbergh