Containrar i olika färger staplade på varandra.

Importör

Som importör har du viktiga och tydligt definierade ansvarsuppgifter. Först och främst ska du se till att tillverkaren har fullgjort vissa grundläggande krav och att produkten är gjord för marknaden ifråga. Du har därmed en central roll för att säkerställa att de importerade produkterna uppfyller kraven.

Importör

Ordet "importör" i EU-lagstiftning avser det person eller organisation som importerar en produkt från ett land utanför EU/EES till Sverige. Importören sätter då produkten på den gemensamma marknaden. Den som köper produkter från ett annat EU/EES-land är distributör, inte importör.

Krav som du ska uppfylla innan du tillhandahåller produkter

I grunden måste alla som tillhandahåller produkter ha koll på vilka produkter som man tillhandahåller och vilka krav som gäller. Du måste till exempel känna till vilka produkter som ska ha CE-märkning och vilka som inte ska ha det, vilken övrig märkning som krävs, vilken information som måste följa med produkten, vilka språkkrav som gäller för tillhörande dokumentation och vad som är tydliga tecken på bristande överensstämmelse.

Som importör har du ett särskilt ansvar att kontrollera att tillverkaren har fullgjort sina skyldigheter och att produkterna uppfyller relevanta krav. Du får inte tillhandahålla produkter som du har anledning att tro är bristfälliga eller farliga.

Du ska göra särskilda kontroller av att

 • tillverkarens fullgjort sina skyldigheter,
 • produkten är CE-märkt,
 • produkten har identifieringsmärkning,
 • produkten har märkning med information om tillverkaren,
 • produkten har märkning med information om dig,
 • produkten åtföljs av bruksanvisningar och säkerhetsinformation på svenska, och
 • förvaringen och transporterna inte påverkar produktens överensstämmelse med kraven.

Du ska arbeta förebyggande och samarbeta med andra

Som importör har du en mycket viktig roll i det skadeförebyggande arbetet. Det är du som har släppt ut produkten på marknaden. Om du vid kontroll av produkterna hittar brister, eller indikationer på brister, måste du vidta åtgärder och kontakta tillverkaren. Precis som tillverkaren kan du bli skyldig att utföra slumpvis provning av produkter som redan har släppts ut på marknaden.

Krav som du ska uppfylla i ditt skadeförebyggande arbete

Du ska se till att

 • det går att spåra alla produkter du köpt och sålt av till andra ekonomiska aktörer och
 • ha rutiner för hur du

- utreder tecken på brister, exempelvis vid klagomål och reklamationer,

- vid behov, gör återkallelser och vidtar andra åtgärder,

- samarbetar med andra, samt

- anmäler upptäckta brister till marknadskontrollmyndigheterna.

Eftersom du är importör ska du utöver ovanstående bedriva ett särskilt skadeförebyggande arbete genom att

 • utföra slumpvis provning,
 • granska och vid behov föra ett register över inkomna klagomål, produkter som inte överensstämmer med kraven, och återkallelser av produkter, samt
 • informera distributörerna om all sådan övervakning.
Sidansvarig: Per Samuelsson