pusselbitar sammansatta till kedja

Tillverkare

Som tillverkare ska du se till att produkten utformas i enlighet med alla relevanta krav för de marknader som den ska släppas på. Det är du som lägger grunden för hur produkten får tillhandahållas. Det gäller oavsett om det är du själv eller någon annan som utför den faktiska konstruktionen, tillverkningen, märkningen, förpackningen, och så vidare.

Tillverkare 

Du är tillverkare om du själv eller ditt företag

 • konstruerar eller tillverkar en produkt och tillhandahåller den på marknaden,
 • låter konstruera eller tillverka en produkt och släpper ut den produkten på marknaden i eget namn eller under eget varumärke,
 • sätter ihop, förpackar, bearbetar eller märker färdiga produkter och släpper ut dem på marknaden i eget namn eller under eget varumärke, eller
 • ändrar en produkts avsedda användning på ett sådant sätt att väsentliga krav eller andra rättsliga krav blir tillämpliga, eller väsentligen ändrar eller bygger om en produkt - och på så sätt skapar en ny produkt - för att släppa ut den på marknaden.

Krav som du ska uppfylla innan du tillhandahåller produkter

Du som tillverkare ska

 • se till att produkterna tillverkas i enlighet med kraven,
 • upprätta teknisk dokumentation,
 • utföra bedömning av överensstämmelse,
 • märka produkten med CE-märke,
 • märka produkten med identifieringsmärkning,
 • märka produkten med ditt namn och adress, samt firmanamn eller varumärke,
 • märka produkten med namn och adress till importören (om du som tillverkare inte finns inom EU/EES),
 • ta fram de bruksanvisningar och den säkerhetsinformation som krävs, på svenska, och
 • upprätta och förvara EU-försäkran.

Du ska arbeta förebyggande och samarbeta med andra

Som tillverkare har du en mycket viktig roll i det skadeförebyggande arbetet. Det är du som ska se till att produkterna fortsätter att uppfylla kraven allteftersom de tillverkas. Om du vid kontroll av produkterna hittar brister, eller indikationer på brister, måste du vidta åtgärder. Du kan också vara skyldig att utföra slumpvis provning av produkter som redan har släppts ut på marknaden.

Krav som du ska uppfylla i ditt skadeförebyggande arbete

Du ska se till att det går att spåra alla produkter du köpt och sålt av till andra ekonomiska aktörer och ha rutiner för hur du utreder tecken på brister, exempelvis vid klagomål och reklamationer. Du ska vid vid behov göra återkallelser och vidta andra åtgärder. Du ska samarbetar med andra samt anmäla upptäckta brister till marknadskontrollmyndigheterna.

Eftersom du är tillverkare ska du också bedriva ett särskilt skadeförebyggande arbete genom att

 • vid behov utföra slumpvis provning,
 • granska och vid behov föra ett register över inkomna klagomål, produkter som inte överensstämmer med kraven, och återkallelser av produkter, samt
 • informera distributörerna om all sådan övervakning
Sidansvarig: Per Samuelsson