DCL stickproppar och uttag till belysning

DCL stickproppar och uttag

Anledningen till en gemensam standard för stickproppar och uttag till lampor i Europa beror på att dessa sett väldigt olika ut, men framför allt för att de flesta länder inte haft några över huvud taget. Med gemensamma regler kommer det att underlätta framtida tillverkning och försäljning av takarmaturer.

I de fastigheter som har jordade anläggningar går det att byta befintliga jordade lamputtag till DCL-uttag  (Devices for Connection of Luminaires). DCL-don får endast installeras med jord. Om anläggningen är ojordad behöver kontakt tas med anläggningsinnehavaren för en dialog om att dra jord vid lämpligt tillfälle. I nya anläggningar ska DCL-donet installeras från början.

Regelverket för DCL

Under lågspänningsdirektivet (LVD) finns så kallade harmoniserade standarder. Det är standarden SS-EN 61995-1 och SS-EN 61995-2 som är tillämplig på lampanslutningsdon, så kallade DCL-don.

Redan idag finns DCL angivet i Svensk Elstandards (SEK) standard för hur installationer ska vara gjorda, SS 436 40 00 Elinstallationsreglerna. Det ändrades från de gamla lampdonen till de nya i samband med publiceringen av utgåva 2 av standarden som kom 2009. För försäljningen av lampdon har övergångsperioden varit lång då man har sett ett behov av att kunna sälja stickproppar och uttag av den gamla typen för reparation av befintliga anläggningar, men den tar alltså slut den 1 april 2019.

Lång utfasningstid

Sedan 2009 har utfasningsperioden pågått och den gamla standardens uttag slutar gälla den 1 april 2019. Den långa övergångsperioden har varit viktig för att ge branschen och anläggningsinnehavare möjlighet till en smidig övergång.

Om produkterna efter den 1 april 2019 inte uppfyller kraven kan marknadskontrollerande myndigheter besluta om försäljningsförbud med eller utan återkallelse från slutanvändare. De lampanslutningsdon som redan finns i handeln när nya reglerna börjar gälla får säljas slut.

Helt stopp efter 1 april?

Trots den långa övergångsperioden är det tydligt att det fortfarande finns många anläggningar och produkter ute i landet som har de gamla lampanslutningsdonen. Det finns också många anläggningar som fortfarande saknar jordning. Därför har det inom standardiseringen tagits fram en ny revision av den gamla svenska standarden för lampanslutningsdon som inte ska ligga i konflikt med det nya DCL-donet. Ett land får inte ha en nationell standard som ligger i konflikt med en gemensam europeisk standard. Då den europeiska standarden EN 61995-1 enbart behandlar jordade uttag har man därför ansett att det går att göra en svensk standard för de gamla uttagen utan jord. Dessa är bara tillåtna att använda för reparation i gamla anläggningar eftersom moderna anläggningar måste vara jordade. Man har även tagit med stickpropparna ur det gamla systemet för att konsumenter ska kunna sätta dessa på de nya armaturer de köper för att de ska passa i den gamla anläggningen.

Elsäkerhetsverket ser en reell säkerhetsrisk med att möjligheten till utbyte av trasiga uttag i gamla anläggningar försvinner. Risken är att konsumenten inte tycker att det är en motiverad kostnad att jorda alla uttag i hela utrymmet bara för att ett uttag gått sönder eller för att man köpt en ny armatur. Därför har Elsäkerhetsverket beslutat om vissa ändringar jämfört med ELSÄK-FS 2015:1 som ersätts med ELSÄK-FS 2019:1 som träder i kraft den 1 maj 2019.