Bestämmelser för elkablar i mark

ELANLÄGGNINGAR

Vid nedgrävning av elkablar i mark behöver man ibland lägga kabeln i rör. Måste det vara speciella rör för just elkabel eller får man använda till exempel rör för telekablar, optofiber eller liknande? De ser ut att vara ganska lika förutom färgen. Är färgen på rören avgörande?

Ja, det finns tydliga regler för hur kabelförläggning i mark ska utföras. Det finns regler för när det erfordras skyddsrör, vilka typer av skyddsrör och markeringsband inklusive färg som gäller, förläggningsdjup på kablar och rör med mera.

Gul är den färg som gäller för starkströmsledningar men det finns undantag som man måste känna till. Förläggning av elkabel är ett elinstallationsarbete, det vill säga att endast ett registrerat elinstallationsföretag får utföra dessa arbeten.

Utförande av elinstallationer regleras i grunden av föreskriften ELSÄK-FS 2008:1. I föreskriftens 2 kap 1§ framgår att om svensk standard tillämpas som komplement till föreskrifterna anses anläggningen utförd enligt god elsäkerhetsteknisk praxis. Detaljerade regler återfinns i de standarder som SEK Svensk elstandard utger. Det är även de som besvarar detaljfrågor kring standarderna. I detta fall kan nämnas SS 424 14 37 utgåva 6 "Kabelförläggning i mark" där mer detaljer finns kring din fråga.

Tecknad symbol på verktygslåda för elektriker.

Nya regler om hur starkströmsanläggningar ska vara utförda

Den 1 december 2022 ersattes de nuvarande reglerna i ELSÄK FS-2008:1 av Elsäkerhetsverkets nya föreskrifter och allmänna råd om hur starkströmsanläggningar ska vara utförda (2022:1).

Senast granskad: 2022-05-27