Förslag till nya föreskrifter med anledning av elbehörighetsreformen

I och med riksdagens beslut om en ny elsäkerhetslag som träder ikraft den 1 juli 2017 genomförs också en behörighetsreform. Med anledning av detta lämnar Elsäkerhetsverket förslag till nya föreskrifter.

Observera att de förslag som beskrivs på denna sida har omarbetats 

Elsäkerhetsverkets förslag omfattar tre nya författningar, som tagits fram av tre huvudsakliga skäl.

 • Genomföra de nödvändiga förändringar som krävs för att anpassa befintliga regler till den nya elsäkerhetslagen, till exempel med anledning av att begrepp som behörig byts ut till auktoriserad.
 • Ta fram nya regler som behövs för att reformen ska få avsedd effekt, till exempel regler om egenkontrollprogram och utförande av elinstallationsarbete.
 • Förenkla och förbättra befintligt regelverk om elinstallationsarbete och elinstallatörer så att vi får ändamålsenliga och begripliga regler överlag.

Det är viktigt att reglernas innebörd och effekter är ordentligt utredda innan de beslutas och därför ges du möjlighet att, innan du lämnar synpunkter på förslagen, själv läsa mer om reformen eller besöka någon av våra två hearings om reformen. Sprid gärna denna remiss till andra som du tror berörs och kan ha synpunkter på förslagen.

Så här berörs du av reformen och förslagen

Alla som arbetar med el berörs på ett eller annat sätt. De företag som utför elinstallationer kommer från och med den 1 juli 2017 omfattas av helt nya krav på utförande, kompetens, egenkontrollprogram och registrering hos Elsäkerhetsverket (Kravet på registrering gäller bara om företaget utför arbete på annans anläggning).

De som köper elinstallationstjänster berörs också då kraven på utförandet skärps och köparen ges bättre möjligheter att kontrollera utföraren innan arbetet påbörjas.

Vill du veta mer?

Läs mer om reformen

Elsäkerhetsverket har tagit fram en sammanfattning av vad reglerna kommer att innebära inklusive de förslag som Elsäkerhetsverket nu önskar synpunkter på. Denna sammanfattning syftar att ge en introduktion till den nya elsäkerhetslagen med avseende på elbehörighetsreformen så att alla kan lämna relevanta synpunkter.

Nya regler för elarbete (pdf, 1,1 MB)

Du kan också läsa mer om elbehörighetsutredningen, propositionen och Elsäkerhetsverkets arbete med reformen på Elsäkerhetsverkets webbplats.

Under hösten kommer mer information tas fram till berörda så att alla hinner förbereda sig i god tid inför den 1 juli 2017.

Kom och prata med oss

Elsäkerhetsverket kommer att genomföra ett antal informationsträffar/hearings där vi berättar med om reformen och du ges möjlighet att ställa frågor.

 • Jönköping den 17 augusti 2016
 • Stockholm (Arlanda) den 18 augusti 2016

Så här lämnar du synpunkter på förslagen

Elsäkerhetsverket vill ha dina eventuella synpunkter på de föreslagna föreskrifterna och underlaget senast den 30 september 2016. Du skickar in ditt svar per e-post eller vanlig post. Märk gärna svaret med diarienummer 15EV4271.

Vad händer sen?

Elsäkerhetsverket planerar att fatta beslut om nya föreskrifter under 2016. Beroende på vilka synpunkter som inkommer kan innehållet omarbetas. Om det innebär ändringar av viss betydelse kommer de reviderade förslagen att skickas ut på ny remiss. Under 2016 kommer regeringen troligen att arbeta fram ett förslag till ny elsäkerhetsförordning. Det kan vara så att innehållet i förordningen innebär att vissa ändringar måste göras i förslaget.

Översiktlig tidplan

 • 30 september 2016
  Sista dag att svara på remissen
 • 17 augusti 2016
  Informationsträff i Jönköping
 • 18 augusti 2016
  Informationsträff i Stockholm (Arlanda)
 • Cirka november 2016 – januari 2017
  Planerad publicering av information och stöd till elinstallationsföretagen 
 • Cirka december 2016
  Planerat beslut om nya ELSÄK-FS
 • Januari 2017
  Företagen kan påbörja registrering av sin verksamhet hos Elsäkerhetsverket
 • 1 juli 2017
  Nya regler börjar gälla

Dokument

Kontakt

Föreskrifter om elinstallationsarbete, Projekt Elbe

Handläggare resp. projektledare: Peter Lindberg             
Telefon: 010-168 05 44       
E-post: peter.lindberg@elsakerhetsverket.se

Föreskrifter om utförande av elinstallationsarbete och om elinstallationsföretag

Handläggare: Johan Lidbaum         
Telefon: 010-168 05 51       
E-post: johan.lidbaum@elsakerhetsverket.se

Föreskrifter om auktorisation för elinstallationsarbete

Handläggare: Adam Hedbom         
Telefon: 010-168 05 33       
E-post: adam.hedbom@elsakerhetsverket.se

Senast granskad: 2023-03-30