Paragraftecken står på ett trägolv och lutar mot en blå vägg.

Förslag till nya föreskrifter om starkströmsanläggningar

UPPDATERING (2022-04-21): Myndigheten har den 21 april beslutat om nya föreskrifter gällande starkströmsanläggningar.

Vi genomför nu en remiss av förslag till tre nya föreskrifter om utförande av starkströmsanläggningar, skyltning och märkning av starkströmsanläggningar samt kontroll av starkströmsanläggningar och elektriska utrustningar. Förslaget omfattar tre nya författningar som ska ersätta nu gällande regler på området. De föreskrifter som ska ersättas är:

  • Elsäkerhetsverkets föreskrifter (2008:1) och allmänna råd om hur elektriska starkströmsanläggningar ska vara utförda.
  • Elsäkerhetsverkets föreskrifter och allmänna råd (2008:2) om varselmärkning vid elektriska starkströmsanläggningar.
  • Elsäkerhetsverkets föreskrifter och allmänna råd (2008:3) om innehavarens kontroll av elektriska starkströmsanläggningar och elektriska anordningar.

Elsäkerhetsverket har ändrat dessa föreskrifter vid ett antal tillfällen, men har inte gjort någon större revision av föreskrifterna sedan de trädde i kraft 2008. Den tekniska och språkliga utvecklingen i branschen har skapat ett behov av översyn av föreskrifternas innehåll. Vissa regler har också blivit omoderna eller annars obehövliga.

Syftet med de nya föreskrifterna är att förenkla och förbättra befintligt regelverk så att vi får ändamålsenliga och begripliga regler. Språkbruket har moderniserats och hänvisningar till annan lagstiftning har uppdaterats. Reglerna har också anpassats till den utveckling som skett i samhället.

Det är viktigt att reglernas innebörd och effekter är ordentligt utredda innan de beslutas och därför ges du möjlighet att lämna synpunkter på förslagen.

OBS! Remisstiden är avslutad och nu pågår Elsäkerhetsverkets arbete med att granska och omhänderta inkomna synpunkter.

Material i remissen

Remissen består av tre stycken förslag till nya föreskrifter:

  • Föreskrifter och allmänna råd om hur starkströmsanläggningar ska vara utförda.
  • Föreskrifter och allmänna råd om skyltning och märkning av starkströmsanläggningar.
  • Föreskrifter och allmänna råd om innehavaren kontroll av starkströmsanläggningar och elektriska utrustningar.

Remissen innehåller också sammanställningar av de överväganden och ändringar som gjorts i respektive föreskrifter:

  • Sammanställning av överväganden och ändringar till föreskrifter och allmänna råd om hur starkströmsanläggningar ska vara utförda.
  • Sammanställning av överväganden och ändringar till föreskrifter och allmänna råd om skyltning och märkning av starkströmsanläggningar.
  • Sammanställning av överväganden och ändringar till föreskrifter och allmänna råd om innehavaren kontroll av starkströmsanläggningar och elektriska utrustningar.

Utöver detta finns en konsekvensutredning och en svarsblankett framtagen. I konsekvensutredningen kan du läsa om bakgrunden till varför föreskrifterna revideras och vad vi vill uppnå med regleringen. Där finns också beräkningar av de förändringar som förväntas leda till.

Vad händer sen?

Elsäkerhetsverket planerar att fatta beslut om nya föreskrifter i april 2022. Beroende på vilka synpunkter som kommer in kan innehållet omarbetas. Om det innebär ändringar av viss betydelse kommer de reviderade förslagen att skickas ut på ny remiss.

Översiktlig tidplan

15 mars 2022
Sista dag att svara på remissen. Remisstiden är avslutad.

April 2022
Planerat beslut om nya föreskrifter. Beslut om nya föreskrifter har fattats av myndigheten.

Maj-december 2022
Uppdatering av befintligt vägledningsmaterial (handböcker, webbsidor med mera) samt framtagande av nytt vägledningsmaterial med mera.

1 december 2022
Nya regler börjar gälla.

Dokument

Kontakta oss

Om du har frågor eller funderingar är du alltid varmt välkommen att kontakta oss. Uppgifter till våra kontaktpersoner hittar du nedan.

Föreskrifter om hur starkströmsanläggningar ska vara utförda

Föreskrifter om skyltning och märkning av starkströmsanläggningar

Gunilla Rosén Blomqvist

Elinspektör
Telefon: 010-168 05 78
E-post: gunilla.rosen.blomqvist@elsakerhetsverket.se

Föreskrifter om innehavarens kontroll av starkströmsanläggningar och elektrisk utrustning

Peter Tunell

Elinspektör
Telefon: 010 168 05 65
E-post: peter.tunell@elsakerhetsverket.se

Elsäkerhetsverkets författningssamling och regelarbetet

Karin Sjöberg

Avdelningschef
Telefon: 010-168 05 92
E-post: karin.sjoberg@elsakerhetsverket.se

Senast granskad: 2022-04-21