Ett paragraftecken står på ett trägolv och lutar mot en blå vägg.

Förslag till upphävande av ELSÄK-FS 2006:1

Vi genomför nu remiss om förslag till upphävande av Elsäkerhetsverkets föreskrifter och allmänna råd (2006:1) om elsäkerhet vid arbete i yrkesmässig verksamhet. Välkommen att lämna synpunkter!

Föreskrifterna ska enligt förslaget upphävas i sin helhet, utan att ersättas med nya regler. Det finns flera orsaker till detta. En av dessa är att reglerna saknar ett tydligt ansvarsobjekt då det inte framgår vem som är skyldig att vidta de åtgärder som krävs genom föreskrifterna. Genom att upphäva dessa föreskrifter och istället tydliggöra vilka arbetsmiljöregler som ska tillämpas, tror vi att vi kan skapa ett tydligare regelverk som underlättar regelefterlevnaden och ger bättre förutsättningar för effektiv tillsyn. Detta bör på sikt ge ökade möjligheter till god elsäkerhet på arbetsplatser.

Du kan läsa mer om bakgrunden till förslaget i konsekvensutredningen, som du kan ladda ner längre ner på denna sida.

Kontakt

Karin Sjöberg

Avdelningschef
Telefon: 010-168 05 92
E-post: karin.sjoberg@elsakerhetsverket.se

Senast granskad: 2021-06-22