En hoprullad trycksak på marken i solljus.

Tre uppdaterade handböcker på plats

Nyligen trädde nya föreskrifter för utförande, skyltning och kontroll av starkströmsanläggningar och elektrisk utrustning ikraft. Elsäkerhetsverket har därför uppdaterat tre handböcker som påverkats av det nya regelverket. Du kan nu ta del av dessa här på vår webbplats.

Då de nya föreskrifterna medfört en del förändringar – så har det också påverkat en stor del av Elsäkerhetsverkets befintliga stöd i form av exempelvis handböcker.

De handböcker som i första hand påverkats av de nya föreskrifterna och som nu finns uppdaterade är:

  • Handbok för innehavare av elanläggningar
    Den här handboken riktar sig i första hand till dig som äger eller på annat sätt innehar en elanläggning. Den kan med fördel läsas och användas även av elinstallationsföretag, beställare, utbildare, försäkringsbolag, entreprenörer med flera.
  • Handbok för elinstallationsföretag (Före detta Handbok – elinstallationer enligt elsäkerhetslagen)
    Den här handboken riktar sig dels till dig som driver ett elinstallationsföretag, dels till dig som har någon annan roll i företagets arbete med elinstallationer. Den kan också med fördel läsas och användas av alla som arbetar med el, utbildare, anläggningsinnehavare, entreprenörer med flera.
  • Arbete vid risk för elektrisk fara
    Den här handboken är framtagen av en arbetsgrupp med representanter från Arbetsmiljöverket och Elsäkerhetsverket. Syftet med den är att ge vägledning om hur ett väl fungerande elsäkerhetsarbete kan motverka att arbetsplatsolyckor uppkommer på grund av bristande elsäkerhet.

Vilka förändringar är gjorda i handböckerna?

I samtliga handböcker har texter och hänvisningar uppdaterats enligt de nya föreskrifterna ELSÄK-FS 2022:1-3.

Den handbok, som tidigare gick under namnet "Handbok – elinstallationer enligt elsäkerhetslagen", byter nu också namn till "Handbok för elinstallationsföretag". Detta för att tydligare visa på innehållet i handboken. I denna handbok har det skett en del innehållsmässiga förändringar i de inledande kapitlen då den tidigare utgåvan var skriven innan elsäkerhetslagen trädde ikraft. I den uppdaterade versionen är det därför inte lika stort fokus på att exempelvis beskriva det gamla systemet med överinseende.

I "Handboken för innehavare av elanläggningar", har myndigheten valt att ta bort det avsnitt med information riktad till olika typer av elanläggningar, exempelvis vägbelysning, idrottsanläggningar, hotell och lantbruk. Denna information ska istället publiceras på webbplatsen. Anledningen till detta är att myndigheten på ett enkelt och fortlöpande sätt vill kunna hålla denna information uppdaterad och aktuell. Elsäkerhetsverket kommer under de närmaste månaderna ta fram och publicera dessa nya informationssidor.

Här kan du ladda hem de uppdaterade handböckerna.

Senast granskad: 2023-03-30