Orebro, Sweden - April 7, 2018: Aerial view of a neighborhood with single family houses constructed during the 1920s.

Besiktning av elinstallationer i bostäder utreds

Elsäkerhetsverket har fått ett regeringsuppdrag att utreda behovet av krav på besiktningar av elinstallationer i bostäder. Utredningen som pågår för fullt, ska också föreslå hur sådana krav kan utformas. Syftet är att på sikt höja elsäkerheten i svenska bostäders elanläggningar.

Varje år sker allvarliga olyckor och bränder i bostäder på grund av brister i elinstallationer och elprodukter, i vissa fall med dödlig utgång. I Elsäkerhetsverkets tidigare rapport, Elsäkerhet i bostäder 2019, framgår att räddningstjänsten rycker ut till 1800 bränder varje år som orsakats av direkta elfel eller felaktig användning av el. Samma undersökning visar att 350 barn om året drabbas av elolyckor i bostäder så att de behöver uppsöka sjukvård. Övergripande orsaker till elbränder beror på ålder av bostadens elanläggning, belastning av elanläggningens olika delar och utförandet av elanläggningen. 2020 uppgick försäkringsbranschens kostnader på grund av elbränder till drygt 320 miljoner kronor, enligt statistik från Svensk Försäkring.

- Projektet jobbar just nu med att sammanställa och analysera statistik gällande elbränder från bland annat MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, säger Erika Sandström, projektledare för utredningen vid Elsäkerhetsverket.

Fler elsäkra bostäder – färre elolyckor

För att kunna redogöra för hur ett system som premierar elbesiktningar kan se ut kommer projektet att arbeta med vissa delmål. Statistik från flera håll kommer att spela en viktig roll i utredningen. Bland annat om elrelaterade bränder och elolyckor i bostäder. Man ska också undersöka om det finns andra länder med system som premierar elbesiktningar, identifiera olika aktörers ansvar samt redogöra för vad en elbesiktning minst bör innehålla.

- Danmark är ett intressant land med krav på elbesiktningar i samband med fastighetsöverlåtelser, säger Erika Sandström. Vi tittar också på Belgiens system för elbesiktningar. I Belgien ska en anläggning besiktigas minst vart 25:e år.

I dagsläget är det svårt att säga vad utredningen kommer att leda till. Men skulle man få till ett system som premierar eller reglerar elbesiktningar, skulle innehavaren få mer kunskap om sin elanläggning och därmed även kunna åtgärda fel och brister som upptäcks.

- I förlängningen tror vi att det skulle bidra till både färre elolyckor och elbränder, vilket skulle kunna leda till mer elsäkra bostäder. Vi tror också att ett minskat antal elbränder skulle påverka samhällets kostnader i positiv riktning, säger Erika Sandström.

Utredningen ska redovisas till Regeringskansliet senast den 1 oktober 2022.

Text: Cia Edlund
Bild:Istockphoto

Senast granskad: 2022-03-22