Domarklubba framför lagbok.

Dags för granskning av remissvar

I slutet av 2021 remitterade Elsäkerhetsverket förslag till tre nya föreskrifter om utförande av starkströmsanläggningar, skyltning och märkning av starkströmsanläggningar samt kontroll av starkströmsanläggningar och elektriska utrustningar. Nu har remisstiden löpt ut och det är dags för granskning av inkomna synpunkter.

Elsäkerhetsverkets förslag omfattar tre nya författningar som ska ersätta nu gällande regler på området. De föreskrifter som ska ersättas är:

  • Elsäkerhetsverkets föreskrifter (2008:1) och allmänna råd om hur elektriska starkströmsanläggningar ska vara utförda.
  • Elsäkerhetsverkets föreskrifter och allmänna råd (2008:2) om varselmärkning vid elektriska starkströmsanläggningar.
  • Elsäkerhetsverkets föreskrifter och allmänna råd (2008:3) om innehavarens kontroll av elektriska starkströmsanläggningar och elektriska anordningar.

Syftet med de nya föreskrifterna är att förenkla och förbättra befintligt regelverk så att vi får ändamålsenliga och begripliga regler, vilket inneburit ett uppdaterat språkbruk, uppdaterade hänvisningar till annan lagstiftning samt anpassning av regler utifrån den utveckling som skett i samhället.

- Det finns flera orsaker till att vi gör denna översyn. Det har sedan 2008, då föreskrifterna gavs ut, inte gjorts någon större revidering, så det var dags nu. Vi behöver få till föreskrifter som både är anpassade till den utveckling som har skett på elsäkerhetsområdet och som även är väl anpassade för framtiden, berättar Peter Lindberg, elinspektör och en av projektledarna i arbetet med föreskrifterna.

Tack för alla synpunkter!

Det är viktigt att reglernas innebörd och effekter utreds ordentligt innan de beslutas. För att översynen ska bli så ändamålsenlig som möjligt behöver de målgrupper som träffas av reglerna, direkt och indirekt, få möjlighet att lämna synpunkter på hur regelverket bäst kan utformas. Därför har förslagen på nya föreskrifter remitterats under dryga tre månader. Totalt har 47 remissvar inkommit från en rad olika aktörer och Elsäkerhetsverket uppskattar det stora engagemanget och viljan som finns att medverka i framtagandet av det nya regelverket.

- Vi är mycket tacksamma över att så många valt att engagera sig i remissen. Det är bra och konstruktiv input vi fått med oss när vi nu går vidare i arbetet, säger Peter Lindberg.

Vad händer nu?

Nu arbetar Elsäkerhetsverket med att granska och arbeta igenom de remissvar som inkommit. Alla som bidragit med synpunkter kommer få skriftlig återkoppling från myndigheten. Beroende på vilken typ av synpunkt som inkommit så kan innehållet i förslagen behöva omarbetas. Skulle eventuella omarbetningar innebära större förändringar så kan myndigheten behöva skicka ut de reviderade förslagen på ny remiss. Om allt går planenligt kommer beslut om nya föreskrifter nu i april. Därefter väntar uppdatering och produktion av informationsmaterial samt olika aktiviteter för att nå ut till berörda målgrupper. De nya reglerna börjar sedan att gälla den 1 december 2022.

Översiktlig tidplan

Mars-april 2022
Myndigheten behandlar inkomna remissvar.

April 2022
Planerat beslut om nya föreskrifter.

Maj-december 2022
Uppdatering av befintligt vägledningsmaterial såsom handböcker och webbsidor, samt framtagande av nytt vägledningsmaterial.

1 december 2022
Nya regler börjar gälla.

Text: Camilla Arnäs-Nielsen
Bild: Shutterstock

Senast granskad: 2022-03-22