Porträttbild på Sofia Brorson.

Hallå Sofia Brorson – får vi störa?

Sofia Brorson jobbar som projektledare för ett EMC-projekt på Elsäkerhetsverket. EMC handlar om elektromagnetiska störningar som kan uppstå mellan elanläggningar och elprodukter. Vad är det ni ska göra Sofia?

- Vi har fått i uppdrag att ta fram förslag på en EMC-organisation på Elsäkerhetsverket. Syftet är att få en effektivare ärendehandläggning när vi får in anmälningar om störningar. På så vis hoppas vi minska handläggningstider och snabbare komma till beslut. Vi arbetar i projektform och ska vara färdiga vid årsskiftet.

Hur långt har ni kommit?

- Sedan starten i maj har vi tagit fram ett utkast till en strategisk inriktning för hur myndigheten ska jobba med EMC (elektromagnetisk kompatibilitet) och vi har tagit fram en utbildningsplan som ska genomföras internt under hösten. Vi genomför just nu en medarbetarundersökning där vi tar reda på hur den interna kunskapen om EMC ser ut. Det blir lättare då att se vad vi ska lägga oss på för nivå i en gemensam grundutbildning.

En inventering av befintlig webbinformation har gjorts och förslag till nytt innehåll har också tagits fram. Målsättningen är att det ska vara lätt att hitta information om vad EMC är och hur man kan anmäla störningar.

Vad gör ni just nu i projektet?

- Just nu jobbar vi med att ta fram mallar för stöd i handläggningen, så att vi får en likartad hantering av EMC oavsett avdelning. Vi jobbar också med nya rutiner för tillsyn av elanläggningar och marknadskontroll av produkter kopplat till EMC. Kvalitet, rättssäkerhet och kundfokus är viktigt för oss. Anmälningar om EMC-störningar är ofta komplicerade utredningar.

Ni ska också ta fram en e-tjänst för anmälan av EMC-störningar?

- Ja, vi utvecklar en särskild e-tjänst där man kan anmäla EMC-störningar. Vi har snart ett förslag framme på hur den kan se ut och målsättningen är att den ska komma på plats under hösten.

Kan man se att elektromagnetiska störningar ökar i samhället?

- I samband med stora teknikskiften och elektrifieringen av samhället tror vi att fler kommer att uppleva EMC-problematik på olika sätt. Det måste vi kunna möta på ett säkert sätt. Till exempel blir frågor om solcellsinstallationer och störningar allt vanligare.

Är det bara ni som jobbar med störningsproblematiken i samhället?

- Nej, det finns flera aktörer som hanterar störningar inom olika områden i Sverige. Det kan handla om produkter, mätinstrument, störsändare och andra delar där andra organisationer och instanser har ansvaret. Vi har till exempel Arbetsmiljöverket, Post- och telestyrelsen och Läkemedelsverket. Samarbete med externa aktörer är också väldigt viktigt i projektet. Det är värdefullt med ett "externt öga" på det vi gör och viktigt med samarbetsytor, inte minst i standardiseringsarbetet.

Kommer ni bli klara i utsatt tid?

- Det är ett kul och utmanande projekt med mycket som ska göras på kort tid, men än så länge håller vi tidplanen. EMC är ju ett område som berör alla våra avdelningar på olika sätt och vi försöker lära av varandra. Ja, vi hoppas att vi i slutet av december har en funktionsorganisation klar för EMC.

Fakta om EMC

Problematiken med oacceptabla störningar i samhället växer sig allt större i och med utvecklingen av digitalisering och kraftelektronik. Störningarna är antingen lednings- eller luftburna och det kan vara svårt att förstå hur dessa orsakas, yttrar sig eller vad som påverkas. Elektromagnetiska störningar uppstår hos produkter och installationer som bland annat är felaktigt konstruerade, gamla eller har använts på ett felaktigt sätt.

Det digitala samhället förutsätter en störningsfri miljö och gäller idag de flesta samhällssektorer såsom smarta elnät, fjärrsjukvård, styrning av industriprocesser, intelligenta transportsystem, finansiella tjänster, blåljuskommunikation, underhållning och media. Elsäkerhetsverket är  tillsynsmyndighet enligt lagen om elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) och har i uppdrag att arbeta för att elektriska utrustningar inte ska störa varandra.

Bild: Sofia Brorson, Elsäkerhetsverket
Text: Cia Edlund

Senast granskad: 2022-10-06