Solcellsutrustning som stör - Frågor och svar

 • Ställ krav på leverantören. Fråga dig själv om du kanske klarar dig med en något enklare anläggning. Om du vet att det finns radiosystem i den närmsta omgivningen bör du upplysa leverantören om det.

   

 • Elektromagnetisk kompatibilitet handlar om att elektronik inte ska störa annan elektronik. All elektronik kan sända ut radiovågor på olika frekvenser som kan skapa störningar på annan elektronik så som radio och mobiltelefoni.  

   

   

 • Om du upplever störningar från optimerare eller växelriktare i din solcellsutrustning ska du kontakta din återförsäljare för vidare hjälp. Anmäl gärna det också till Elsäkerhetsverket för att vi ska få bättre underlag att arbeta vidare med.

  Broschyr: När du köpt en produkt med brister

  Anmäl en elprodukt

  Anmäl brister i en elanläggning

 • Du som användare har en skyldighet att se till att din utrustning inte stör, tillverkaren en skyldighet att tillverka produkter som inte stör. Vänd dig till din återförsäljare för hjälp.

  Anläggningsinnehavarens ansvar

  Broschyr: När du köpt en elprodukt med brister

 • Elsäkerhetsverket har fått ett antal ärenden under en tid men det kan också finnas utrustningar med EMC-störningar som inte har lett till ett ärende då störkällan inte är identifierad eller inte stör mottagaren i väsentlig omfattning. Det dröjer därför ibland innan vidden av problemet blir tydligt.

  Det är tillverkarens ansvar att känna till gällande regler. Dessa produkter uppfyller inte kraven för EMC (elektromagnetisk kompatibilitet), vilket krävs för att få sättas på den europeiska marknaden.

  Försvarsmakten har parallellt genomfört egna utredningar och 2020 fick Försvarsmakten och Elsäkerhetsverket gemensamt ett regeringsuppdrag för att utreda den här typen av problem.

  Elsäkerhetsverkets egen utredning har pågått sedan 2019. Utredningen har även skett tillsammans med andra EU-länders myndigheter.

  Uppdrag till Elsäkerhetsverket och Försvarsmakten att utreda elektromagnetiska störningar på totalförsvarets verksamheter

  Projektrapport Solel

 • Utifrån de genomförda mätningarna som Försvarsmakten anses det klarlagt att solcellsutrustningar kan störa rundradio, radiosamband, flygradio och signalspaning.

  De uppmätta emissionerna från solcellsutrustningar kan störa bland annat militära frekvenser, mobiltelefoni, Rakel, signalspaning, flygradio, tv samt riks- och lokalradio. Detta innebär att både ordinarie och reservsystem kan påverkas, vilket påtagligt försvårar eller omöjliggör nyttjande av totalförsvarets utrustningar eller verksamhet. Även signalspaning som behövs för territoriell integritet påverkas eller omöjliggörs.

  Uppdrag till Elsäkerhetsverket och Försvarsmakten att utreda elektromagnetiska störningar på totalförsvarets verksamheter

  Projektrapport Solel

 • Switchad kraftelektronik ökar effektiviteten i en anläggning men riskerar också att orsaka störningar. Switchningen kan i vissa fall skapa radiofrekventa så kallade övertoner. Det innebär att produkterna skapar oavsiktliga radiosignaler. Genom switchteknik kan produkterna göras mera energieffektiva, lättare och mindre. Samtidigt är det viktigt att produkten konstrueras så att den är försedd med skyddskomponenter som minskar störningarna. Annars finns risken att signaler läcker ut till omgivningen via ledningarna som skapar oavsiktliga sändarantenner och stör eller slår ut radiokommunikation i nära anslutning till solcellsanläggningen.

   

 • Vi har kontrollerat optimerare och växelriktare från sammanlagt 11 olika företag. Av dessa var det tre som inte uppfyllde kraven.

  Produkter som inte fått försäljningsförbud

  ABB - TRIO-7.5-TL-OUTD, 7.5kW

  Ferroamp - SSO

  Fronius - Fronius Symo hybrid 5.0-3-S/ 5 kW AC

  Huawei - SUN2000-10KTL-MO/ 10 kW

  Kostal - Kostal Piko 5,5/ 5,5 kW 

  SMA - Sunny Tripower

  Tigo - TS4-serien

  Ginlong (Solis) - Solis-3P8K-4G, 8kW

  Produkter som fått försäljningsförbud

  GoodWe - GW8k-ET/ 8 kW

  Growatt - 8000TL3-S, 8kW

  Solaredge - P300/ 300 W

 • Vi stödjer energiomställningen, men produkter ska fungera tillsammans och omställningen får inte ske på bekostnad av att viktiga samhällsfunktioner störs ut.
  Utrymmet i vårt radiospektrum är också en naturresurs som vi måste värna om då fler och fler funktioner övergår till trådlös teknik.

  Vi vet att det finns metoder, genom välkonstruerade produkter, för att förhindra sådana här störproblem och vi har också sett att det finns solcellsprodukter som har goda EMC-egenskaper med låg risk för radiostörningar. Om inte den nya tekniken har bra EMC-egenskaper så riskerar den att få dåligt rykte och vi gör inte den gröna teknologin någon god tjänst om vi skulle blunda för störproblemen.

   

   

 • Elsäkerhetsverket informerar innehavare om vilka skyldigheter de har enligt EMC-regelverket och eventuella åtgärder. Elsäkerhetsverket har mandat att besluta om förelägganden och förbud som behövs för att regelverket ska efterlevas.

  EMC och produkter

  EMC och fasta installationer

  Regler om EMC

 • Du är som innehavare ansvarig för att din anläggning uppfyller kraven i EMC-direktivet. Om det efter en anmälan kan konstateras att din anläggning inte uppfyller kraven kan du komma att få ett föreläggande att åtgärda den så störproblemen upphör. Det är något som prövas från fall till fall och kan även omfatta anläggningar som innehåller produkter andra än de aktuella försäljningsförbuden.

  Elsäkerhetsverkets försäljningsförbud

 • Styrkan på störningarna ligger avsevärt under de hygieniska gränsvärden som finns i Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter. Det finns därmed ingen anledning att oroa sig för den egna hälsan. Riskerna är enbart att det kan uppstå radiostörningar.

   

 • Antalet anmälningar har varit relativt litet, i synnerhet om man sätter det i samband med det totala antalet installationer. Dock ser vi att det finns en ganska stor risk för att det kan bli radiostörningar och eftersom radio generellt har en stor betydelse för samhället anser vi det viktigt att jobba för att undvika störningsproblem. Vi vill arbeta proaktivt för att undvika framtida problem.

   

 • Det vet vi inte riktigt. Förbudet riktar sig heller inte till befintliga anläggningar utan är ett förbud att fortsätta sälja de aktuella utrustningarna.

 • Det är tillverkaren eller importören som ansvarar för de åtgärder som krävs för att ett försäljningsförbud ska efterlevas exempelvis att informera återförsäljarna.

 • Försäljningsförbud publiceras på Elsäkerhetsverkets webbplats. Konsumenter och andra användare är inte direkt påverkade av förbudet då det inte är förknippat med ett återtag eller användningsförbud. Redan såld utrustning får användas men tillverkarna och importörerna får inte sälja utrustningen längre. Upplever du problem med störningar ska du kontakta den som levererat utrustningen till dig.

  Elsäkerhetsverkets försäljningsförbud

 • Trygghetslarm bygger vanligtvis på radiokommunikation, om du oroar dig för att finns störande utrustning i närheten bör du ta kontakt med supporten för ditt larm.

  Det är sannolikt mycket liten risk att något trygghetslarm direkt påverkas.

   

   

 • Det går aldrig att ge någon hundraprocentig garanti för störningsfrihet men i samband med att kunskapen om EMC ökar bland privatpersoner blir det också allt viktigare för tillverkare och återförsäljare att tillgodose behovet med störningsfri elektronik. Energiomställningen medför allt fler elektriska produkter och installationer i vår vardag och det pågår ständig forskning och utveckling för bättre teknik och störningsfri elektronik.

   

 • EMC-standarderna kan förbättras med tydligare krav som inte tillverkarna kan bortse från. Det är ett arbete som ständigt pågår men eftersom teknikutvecklingen går fort hinner inte alltid regelverken uppdateras. 

   

 • Den här typen av utredningar tar lång tid. Elsäkerhetsverket samarbetar också internationellt med den här typen av frågor och åtgärderna behöver samordnas med andra länder.

 • Senast granskad: 2022-11-23