Blixt slår ner i skorsten så att gnistorna yr.

Vid åska, ras eller översvämning

Klimatförändringarna i Sverige gör att medeltemperaturen stiger, medelnederbörden ökar och intensiteten i de kraftfullaste skyfallen blir större. Detta bidrar i sin tur till en ökad översvämningsrisk, större risk för ras och skred och kraftigare åskoväder.

Vid översvämning, ras eller åska ökar risken för att dina elprodukter och din elanläggning skadas och att höljen då blir strömförande eller att strömförande ledare blir möjliga att vidröra. Strömmen kan till och med gå från en elanläggning eller produkt via luften till dig, utan att du fysiskt tar i en elektrisk ledare. Du kan drabbas av elchock eller brännskada och det är stor risk för brand.

Läs mer om klimatförändringarnas konsekvenser för elsäkerheten  

Vad behöver jag göra vid en akut händelse?

Vid en akut skada på en elanläggning vid till exempel översvämning eller ras, måste du som har observerat bristen se till att:

  • skydda dem som befinner sig i närheten från den elektriska faran.
  • om möjligt koppla ifrån anläggningen, men bara om du kan undvika att utsätta dig själv för fara.
  • utrymma, informera och spärra av området kring elanläggningen om du inte är säker på att du lyckats koppla ifrån den. 
  • kontakta ägaren av elanläggningen. Om du inte vet vem som äger eller vem som råder över elanläggningen, kontaktar du räddningstjänsten. 

Om du ser delar av elnätsanläggningar som exempelvis kabelskåp, nätstationer eller belysningsstolpe som står i vatten - gå ej nära! Om kablar spolats fram eller luftledningar skadats ska du inte heller gå nära. Håll ett säkerhetsavstånd på minst 15 meter. Kontakta den lokala elnätsägaren eller 112 om du inte vet vem som äger eller råder över elanläggningen.

FÖR BOSTADSÄGARE:

Förhindra skador vid översvämningar och ras

Åska och åskskydd

Kontrollera elanläggningen och utsatta elprodukter

Efter en översvämning, ras eller åsknedslag är risken för elbrand och elchock fortsatt hög om man inte ser till att elanläggningen och elprodukterna kontrolleras.

Ett elinstallationsföretag bör alltid gå igenom de delar av elanläggningen som utsatts för översvämning innan elanläggningen tas i bruk igen. Detsamma gäller om elanläggningen har utsatts för ett kraftigt närliggande åsknedslag. Då bör ett elinstallationsföretag säkerställa att den skyddande isoleringen runt kablar, ledare och tillhörande materiel inte har skadats. 

Det är även viktigt att vattenskadade elprodukter kasseras eller kontrolleras korrekt. Om produkten behöver saneras bör endast personer med god kunskap om produkten göra detta. Elprodukter som utsatts för vatten, och som inte är anpassade för detta, behöver vanligtvis kasseras.

Senast granskad: 2024-02-07