Ambulans kör genom bostadsområde.

Om olyckan är framme

El är livsfarligt! Rätt kunskap och försiktighet är oerhört viktigt vid all hantering av el. Ett enda misstag kan få ödesdigra konsekvenser. Brand, skador eller i värsta fall döden.

Elektrisk ström kan ge allt från märkbara kittlingar och muskelkramper till oregelbunden hjärtverksamhet eller hjärtkammarflimmer. När du får ström i dig fungerar kroppen som en strömledare. Alla vävnader i kroppen har olika förmåga att leda ström. Nerver, muskler och blodådror har hög ledningsförmåga medan senor, fettvävnader och brosk har lägre förmåga att leda ström. Om strömmen passerar hjärtat är risken stor för allvarliga skador. Detsamma gäller om huden är fuktig och kontaktytan stor. 

Hur stor skadan blir beror främst på:

 • strömstyrkan
 • hur lång tid strömmen flyter genom kroppen
 • vilken väg strömmen tar genom kroppen
 • kroppens kontaktyta mot spänningsförande delar

Vad ska du göra om en elolycka inträffar?

Se först och främst till att ha brandfilt, brandsläckare och första hjälpen-låda lättillgängligt hemma. Om någon råkar ut för en elolycka gör du så här:

 • Bryt strömmen!
 • Om det inte går att bryta strömmen – berör inte bar hud, utan dra i kläder eller använd ett icke-ledande föremål mellan dig och den skadade.
 • Kontrollera den skadades tillstånd.
 • Tillkalla hjälp från omgivningen och kontakta sjukvården – berätta att olyckan är orsakad av el.
 • Undersök den skadade och påbörja första hjälpen vid behov.
 • Vid allvarliga olyckor – ring 112!

Första hjälpen

 • Kontrollera hjärta och andning – starta hjärt-lungräddning om det behövs.
 • Kyl brännskador.
 • Undersök hela kroppen.

Kontakta sjukvården

Även elolyckor som inte upplevs som allvarliga kan ge svåra följder. Uppsök därför alltid sjukvård om du har:

 • fått ström genom kroppen
 • träffats av en ljusbåge
 • blivit medvetslös
 • fått brännskador
 • drabbats av domningar eller kramper
 • råkat ut för blixtnedslag

Kontakta sjukvården även om olyckan inte verkar så allvarlig.

Anmäl en elolycka till oss

Varje år orsakas ett 1000-tal bränder och olyckor av el. Många olyckor hade kunnat förebyggas. Därför är uppföljning av elolyckor ett prioriterat arbetsområde hos oss. Alla elolycksfall och tillbud som kommer till vår kännedom hanterar vi i en olycksfallsdatabas och statistiken redovisas varje år i en elolycksfallsrapport. 

För att få den kunskap som behövs är vi beroende av att elolyckor anmäls till oss. Arbetsgivare och privatpersoner är inte skyldig att anmäla en olycka till Elsäkerhetsverket, men genom att göra en anmälan bidrar du till att förebygga att liknande olyckor sker i framtiden. 

Anmäl en elolycka

Beställ vår broschyr

I broschyren "Vägledning vid elolycka" hittar du mer information om vad du behöver tänka på om en elolycka inträffar. Du kan även beställa vår elolycksplansch eller vårt fickkort med information om vad du ska göra vid en olycka.