De olika verksamhetstyperna

När du beställer eller köper en elinstallationstjänst är det viktigt att du har koll på att företaget du vill anlita är registrerat för den verksamhetstyp som det aktuella arbetet kräver.

Innan du anlitar ett elinstallationsföretag ska du alltid kontrollera att företaget finns med i Elsäkerhetsverkets register. Det gör du enkelt via vår e-tjänst "Kolla elföretaget". Samtidigt ska du även kontrollera vilken eller vilka typer av elinstallationsarbeten som företaget har rätt att utföra.

E-tjänsten Kolla elföretaget

Vilka verksamhetstyper finns?

Här följer en förenklad beskrivning av de olika typerna av elinstallationsarbeten som företagen kan registrera sig för. Du hittar dem genom att scrolla ner på sidan eller genom att använda genvägarna nedan. Verksamhetstyperna finns beskrivna i sin helhet i Elsäkerhetsverkets föreskrifter om elinstallationsföretag och utförande av elinstallationsarbete (ELSÄK-FS 2017:3).

ELSÄK-FS 2017:3

Gå direkt till verksamhetstypen

Verksamhetstyper på lågspänningsanläggningar

Bostäder

Företag som angett att de arbetar inom verksamhetstypen "Bostäder" får utföra alla typer av elinstallationsarbeten på elanläggningar som finns i bostäder. Med "bostäder" inkluderas även tillhörande byggnader som exempelvis garage, friggebodar med mera. En elanläggning inom verksamhetstypen "Bostäder" slutar i allmänhet med ett vanligt eluttag eller en kopplingsdosa för fast anslutning av exempelvis spis, tvättmaskin och värmepump. Elektrisk utrustning som ansluts i uttag eller kopplingsdosa tillhör inte elanläggningen.

Ett företag som i anslutning till bostäder ska utföra kabelförläggning i mark ska vara registrerat för "Bostäder".

Har ett företag angett verksamhetstyp "Bostäder" får det även utföra de arbeten som omfattas av verksamhetstyperna "Maskiner" och "Värme, kyla och ventilation".

Har du lantbruk och/eller hästverksamhet ska du anlita ett elinstallationsföretag inom verksamhetstypen "Övriga anläggningar för användning av el".

Ska du installera en anläggning för produktion av el, till exempel en solcellsanläggning, ska du anlita ett elinstallationsföretag inom verksamhetstypen "Elproduktionsanläggningar".

Övriga anläggningar för användning av el, lågspänning

Företag som angett att de arbetar inom verksamhetstypen "Övriga anläggningar för användning av el" får utföra alla typer av elinstallationsarbeten på elanläggningar inom vägbelysning, industrier, lantbruk/stall, utrymmen med förhöjd brandrisk eller explosiv atmosfär och vårdutrymmen.

Allmänna och offentliga utrymmen

Företag som angett att de arbetar inom verksamhetstypen "Allmänna och offentliga utrymmen" får utföra alla typer av elinstallationsarbeten inom exempelvis kontor, restauranger, skolor och övriga kommersiella och offentliga lokaler.

En elanläggning inom verksamhetstypen "Allmänna och offentliga utrymmen" slutar i allmänhet med ett vanligt eluttag eller en kopplingsdosa för fast anslutning av exempelvis stekbord, skrivare och datorer. Elektrisk utrustning som ansluts i ett uttag eller kopplingsdosa tillhör inte elanläggningen.

Elnät lågspänning

Företag som angett att de arbetar inom verksamhetstypen "Elnät lågspänning" får utföra elinstallationsarbete på anläggningar eller anläggningsdelar för överföring av el, i elnät som är koncessionspliktiga. Att en anläggning är koncessionspliktig innebär att det krävs tillstånd av staten (Energimarknadsinspektionen) för att till exempel få bygga elledningar över allmän mark.

Elproduktionsanläggningar

Företag som angett att de arbetar inom verksamhetstypen "Elproduktionsanläggningar" får utföra alla typer av elinstallationsarbete på solcellsanläggningar, batterilager, anläggningar inom vatten-, vind- och reservkraft, kraftförsörjning av säkerhetssystem.

Allt elinstallationsarbete med solcellsanläggningar till exempel förläggning av ledare med tillbehör, hopkoppling av kontaktdon och nätanslutning ska utföras av ett elinstallationsföretag inom denna verksamhetstyp. Arbete som avser montage av stativ eller infästningssystem omfattas av kraven för elinstallationsarbete i de fall de har elsäkerhetsegenskaper.

Bandrift lågspänning

Företag som angett att de arbetar inom verksamhetstypen "Bandrift lågspänning" får utföra alla typer av elinstallationsarbete på anläggningar <1000V växelström eller <1500V likström för järnvägs-, spårvägs-, tunnelbane- och trådbussdrift.

Begränsade verksamhetstyper på lågspänningsanläggningar

Hissar, portar och rulltrappor

Företag som angett att de arbetar inom verksamhetstypen "Hissar, portar och rulltrappor" får i befintlig gruppledning utföra elinstallationsarbete av denna typ:

Fast ansluta och koppla loss hissar, portar och rulltrappor

Installera ljusarmaturer, elkopplare och uttag.

Observera att företag som angett att de arbetar inom verksamhetstypen "Hissar, portar och rulltrappor" inte får utföra elinstallationsarbete i elcentral.

Maskiner

Företag som angett att de arbetar inom verksamhetstypen "Maskiner" får i befintlig gruppledning utföra elinstallationsarbete av denna typ:

Fast ansluta och koppla loss maskiner, motorer och apparater till exempel tvättmaskiner, stekbord och maskiner i industrimiljö.

Installera ljusarmaturer, strömbrytare och uttag

Observera att företag som angett att de arbetar inom verksamhetstypen "Maskiner" inte får utföra elinstallationsarbete i elcentral.

Värme, kyla och ventilation

Företag som angett att de arbetar inom verksamhetstypen "Värme, kyla och ventilation" får i befintlig gruppledning utföra elinstallationsarbete av denna typ:

Fast ansluta eller koppla loss värme-, kyl- och ventilationssystem till exempel värmepumpar, cirkulationspumpar eller kylaggregat.

Installera ljusarmaturer, strömbrytare och uttag.

Observera att företag som angett att de arbetar inom verksamhetstypen "Värme, kyla och ventilation" inte får utföra elinstallationsarbete i elcentral.

Särskilda verksamhetstyper

Kabelförläggning i mark

Företag som angett att de arbetar inom verksamhetstypen "Kabelförläggning" får utföra begränsat elinstallationsarbete i anläggningar och anläggningsdelar för överföring av el i elnät som är koncessionspliktiga. Verksamhetstypen omfattar följande arbeten inom alla spänningsområden:

Att förlägga jordkabel i mark, inklusive att sätta upp tillhörande kabelskåp, stolpar, jordtag och förlägga längsgående jordlina.

Att utföra lindragning.

Att samtidigt förlägga jordkabel tillhörande icke koncessionspliktiga nät vid elinstallationsarbete enligt första punkten till exempel kabel för vägbelysning.

Att en anläggning är koncessionspliktig innebär att det krävs tillstånd av staten (Energimarknadsinspektionen) för att till exempel få bygga elledningar över allmän mark.

Observera att företag som endast angett att de arbetar inom denna verksamhetstyp inte får utföra kabelförläggning som ingår i andra verksamhetstyper.

Verksamhetstyper på högspänningsanläggningar

Elnät högspänning

Företag som angett att de arbetar inom verksamhetstypen "Elnät högspänning" får utföra allt elinstallationsarbete på anläggningar eller anläggningsdelar för överföring av el, i elnät som är koncessionspliktiga. Exempel på detta är anläggningar för överföring och distribution samt järnvägens eldistributionssystem. Att en anläggning är koncessionspliktig innebär att det krävs tillstånd av staten (Energimarknadsinspektionen) för att till exempel få bygga elledningar över allmän mark.

Övriga anläggningar, högspänning

Företag som angett att de arbetar inom verksamhetstypen "Övriga anläggningar – högspänning får utföra allt elinstallationsarbete på anläggningar eller anläggningsdelar som inte omfattas av "Elnät – högspänning" eller "Bandrift- högspänning". Exempel på detta är produktionsanläggningar och anläggningar för eldistribution i industrimiljö exempelvis ledningsnät, ställverk, transformatorer, motorer, frekvensomriktare, faskompenseringsutrustning.

Bandrift högspänning

Företag som angett att de arbetar inom verksamhetstypen "Bandrift högspänning" får utföra allt elinstallationsarbete som omfattar anläggningar för järnväg. Exempel på detta är anläggningar för hjälpkraft och kontaktledningar.