Man med skjorta sitter vid ett bord och skriver anteckningar med en skyddshjälm vid sidan om sig.

Egenkontrollprogram

Alla elinstallationsföretag måste ha ett egenkontrollprogram. Egenkontrollprogrammet är de rutiner som ett företag behöver ta fram för att elinstallationsarbete ska utföras av personer med rätt kompetens, på rätt sätt samt att arbetet kontrolleras i tillräcklig omfattning.

Krav på egenkontroll innebär att elinstallationsföretagen får ett ansvar att själva kontrollera att de bedriver sin verksamhet enligt de krav som finns. Hur omfattande och detaljerat egenkontrollprogrammet ska vara beror på hur stort företaget är och vilken typ av arbete ni utför. Är verksamheten avgränsad eller om den endast omfattar specifika arbeten är det viktigt att egenkontrollen inte är mer omfattande än nödvändigt. 

LÄS MER: Vad innebär egenkontroll?

Mallar och dokument

Vi har sammanställt mallar och andra dokument som du kan använda i arbetet med ditt egenkontrollprogram. Tänk på att dessa endast är avsedda som stöd i arbetet och att varje organisation måste anpassa sitt egenkontrollprogram efter den verksamhet som bedrivs. Vi har även tagit fram två informationsblad, ett som är riktat till företagsledningen och ett som är riktat till de som är medarbetare i ett elinstallationsföretag.

Mer information i föreskrift och handbok

Kraven på egenkontrollprogram finns även beskrivna i våra föreskrifter (ELSÄK-FS 2017:3) och i vår handbok om elinstallationsarbete enligt elsäkerhetslagen (avsnitt 7). Du kan ladda ner dem här.

Vanliga frågor om egenkontrollprogram

 • Vad gäller för underentreprenörer? Ska de ha ett eget egenkontrollprogram eller ska de följa huvudentreprenörens program. Måste de ha en elinstallatör för regelefterlevnad?

  Om elinstallationsarbetet utförs av ett företag som är underleverantör till ett annat företag ska underleverantören ha ett eget egenkontrollprogram och ha minst en elinstallatör för regelefterlevnad.

  En huvudentreprenör som inte utför elinstallationsarbete behöver inte ha ett egenkontrollprogram.

  När det gäller ansvar så omfattas underentreprenören av det särskilda ansvar som gäller för elinstallationsföretag, men de allmänna regler som gäller till följd av avtal, brottsbalken, skadeståndsregler med mera gäller båda aktörerna.

 • Egenkontrollprogrammet är företagets egna system för att säkerställa att verksamheten styrs och utförs på rätt sätt och av personal med rätt kompetens.

  Egenkontrollprogrammets omfattning och detaljeringsgrad beror därför på vilken elinstallationsverksamhet som bedrivs. Är verksamheten avgränsad eller om den endast omfattar specifika arbeten är det viktigt att egenkontrollen inte är mer omfattande än nödvändigt. Om företaget har ett befintligt egenkontrollprogram eller kvalitetssystem kan man utgå från det.

  Elsäkerhetsverket har bland annat gett ut "Handbok - Elinstallationdder enligt elsäkerhetslagen" som ett stöd till företagen i arbetet med egenkontrollprogrammet.
  Handbok - Elinstallationer enligt elsäkerhetslagen (pdf, 4 MB)

 • Nej. Däremot omfattas egenkontrollprogrammet av Elsäkerhetsverkets tillsyn, så det blir aktuellt att visa upp dina rutiner med mera i egenkontrollprogrammet vid tillsyn.

  Framförallt är egenkontrollprogrammet ditt eget verktyg för att se till att din verksamhet bedrivs i enlighet med de krav som gäller.

 • Jag har en enskild firma men blir främst inhyrd för arbete hos andra företag. Måste min enskilda firma ha ett egenkontrollprogram och vara registrerat hos Elsäkerhetsverket?

  Du måste arbeta inom ett företags egenkontrollprogram när du utför elinstallationsarbete yrkesmässigt. Om ditt företag inte är registrerat hos Elsäkerhetsverket och inte har ett eget egenkontrollprogram måste du ingå i egenkontrollprogrammet hos det företag som hyr in dig.