Elektriker står på knä framför öppet elskåp.

Vilka företag är elinstallationsföretag?

Alla som yrkesmässigt utför elinstallationsarbete definieras som ett elinstallationsföretag. Det gäller även dig som utför arbete på egen anläggning.

Förutom de mer klassiska elföretagen kan även företag inom ett stort antal branscher klassas som elinstallationsföretag. Några exempel är:

 • industri och verkstäder
 • järnvägsentreprenörer
 • byggfirmor
 • fastighetsskötare
 • hissinstallatörer
 • kyl-, värme- och ventilationsföretag 
 • elnätsbolag
 • myndigheter
 • kommuner och landsting

Oavsett vilken bransch ditt företag eller organisation tillhör är det ett elinstallationsföretag om det någon gång utför elinstallationsarbete. Detta gäller oavsett vilken bolags- eller organisationsform verksamheten bedrivs i.

Definition av "elinstallationsarbete"

Elinstallationsarbete är arbete som avser att:

 1. utföra, ändra eller reparera en elektrisk starkströmsanläggning,
 2. fast ansluta en elektrisk utrustning till en starkströmsanläggning, eller
 3. koppla loss en elektrisk utrustning från en starkströmsanläggning som utrustningen är fast ansluten till.

Elinstallationsarbete kan förenklat beskrivas som allt arbete på en elanläggning fram till och med eluttaget, samt alla fasta anslutningar och losskopplingar av elektrisk utrustning.

En mer detaljerad definition av elinstallationsarbete finns i Elsäkerhetsverkets föreskrifter.
Elinstallationsarbete (ELSÄK-FS 2017:2)

Vad innebär det att vara ett elinstallationsföretag?

I samband med att den nya elsäkerhetslagen trädde i kraft den 1 juli 2017, infördes uttryckliga krav på hur elinstallationer ska vara utförda. Det är alltid företaget som utför arbetet som är skyldig att se till att kraven uppfylls.

Att vara ett elinstallationsföretag innebär att företaget måste:

 • uppfylla elsäkerhetslagens krav på egenkontrollprogram,
 • ha minst en elinstallatör för regelefterlevnad, samt
 • registrera sig hos Elsäkerhetsverket om man utför arbete på annans anläggning.

Om du enbart utför elarbete på din egen anläggning behöver du inte registrera dig. Däremot måste du fortfarande ha ett egenkontrollprogram och minst en elinstallatör för regelefterlevnad. Även här finns vissa undantag, se Elsäkerhetsverkets föreskrifter.
Elinstallationsföretag och om utförande av elinstallationsarbete (ELSÄK-FS 2017:3)

Särskilt ansvar vid elarbete

Om du äger eller på annat sätt råder över en elanläggning är du anläggningsinnehavare. Både anläggningsinnehavare och elinstallationsföretag har ett särskilt ansvar enligt elsäkerhetslagen, men för olika saker. Utför du arbete på din egen elanläggning spelar du båda rollerna samtidigt.

Skyldigheter vid arbete på elanläggning