eldflammor

Läs mer om ATEX

Elmateriel ska vara så konstruerad och tillverkad att materielen uppfyller kraven på god säkerhetsteknisk praxis inom EES. Det innebär att den är utformad så att människor, husdjur eller egendom inte kommer till skada om materielen är korrekt installerad, hanterad och underhållen.

Specifika krav för detta regelverk

Utrustningarna är uppdelade i olika grupper och kategorier beroende på vad de ska användas till. Se Elsäkerhetsverkets föreskrift ELSÄK-FS 2016:2 för att bestämma vilken grupptillhörighet och kategori utrustningen har .

Regelverket kräver att utrustningar ska ha kontrollerats av ett anmält organ. Det anmälda organet ska ge ett tekniskt underlag som innehåller ett typkontrollintyg. Regelverket gäller dock inte utrustningar av utrustningsgrupp 2 och utrustningskategori 3. Se de generella produktkraven för information om vad utrustningsgrupp 2 och 3 är.

Tillverkaren ska säkerställa att tillverkningsprocessen garanterar att den tillverkade utrustningen överensstämmer med teknisk dokumentation och kraven i direktivet som används.

Senast granskad: 2019-10-28