Aktuella regelarbeten

På denna sida publicerar vi information om pågående arbeten med att ta fram nya föreskrifter och revidera befintliga. Här hittar du även de förslag till föreskrifter och allmänna råd som har skickats på remiss för att vi ska få in synpunkter.

Aktuella remisser

Remiss om ändring av föreskrifter med anledning av införandet av begreppet ”elväg”:

Konsekvensutredning (pdf, 0,4 MB) (Dnr 19EV2453) - Elsäkerhetsverkets förslag till ändring av föreskrifter med anledning av införandet av begreppet elväg. 

Missiv remiss (pdf, 0,2 MB) - Inbjudan att lämna synpunkter på Elsäkerhetsverkets förslag till ändring av föreskrifter med anledning av införande av begreppet elväg.

Remissversioner av berörda föreskrifter

Pågående regelarbete

Översyn av Elsäkerhetsverkets föreskrifter och allmänna råd (2006:1) om elsäkerhet vid arbete i yrkesmässig verksamhet

Elsäkerhetsverket har inlett arbetet med att se över befintliga regler om elsäkerhet vid arbete i yrkesmässig verksamhet. Arbetet kommer att ske i nära dialog med de som berörs av befintligt regelverk.

Om ni har frågor om det fortsatta arbetet eller gruppen kan ni kontakta:

Johan Lidbaum
Överinspektör
010-168 05 51

Karin Sjöberg
Verksjurist
010-168 05 92

Revidering av Elsäkerhetsverkets föreskrifter om elstängselapparater med anledning av publicering av en ny utgåva av standard

Den 10 april 2019 fastställdes en ny utgåva av standarden för elstängselapparater.

  • SS-EN IEC 60335-2-76, utg 3:2019 Elektriska hushållsapparater och liknande bruksföremål - Säkerhet - Del 2-76: Särskilda fordringar på elstängselapparater

I Elsäkerhetsverkets föreskrifter (2011:2) om elstängselapparater och till dessa anslutna elstängsel görs en hänvisning till SS-EN 60 335-2-76 utgåva, 2005 (samt 60335-1 utgåva 5). Elsäkerhetsverket har därför startat upp ett arbete med att ändra föreskrifterna så att de också hänvisar till den nya utgåvan av standarden.

Under förutsättning att det inte finns hinder mot att införa den nya utgåvan i föreskrifterna, planerar vi för att införa den nya utgåvan av standarden så snart som möjligt. Vi kommer inte att föreslå några andra ändringar av ELSÄK-FS 2011:2 i detta läge. Ändringen kommer att införas genom en s.k. ändringsföreskrift tillhörande ELSÄK-FS 2011:2 och remitteras innan beslut. Information om när förslaget skickas på remiss kommer att publiceras på denna sida. I samband med remissen kommer vi även att ge berörda möjlighet att yttra sig om övriga behov av ändringar i ELSÄK-FS 2011:2, som vi kan ta med oss i vår fortsatta planering av kommande regelarbeten.