Aktuella regelarbeten

På denna sida publicerar vi information om pågående arbeten med att ta fram nya föreskrifter och revidera befintliga. Här hittar du även de förslag till föreskrifter och allmänna råd som har skickats på remiss för att vi ska få in synpunkter.

Pågående regelarbete

Revidering av föreskrifter med anledning av det införandet av begreppet elvägar.

Den 1 februari 2019 infördes en definition av begreppet elvägar i elsäkerhetsförordningen. Den nya definitionen infördes efter att Elsäkerhetsverket uppmärksammat ett behov av att tydliggöra att den anmälningsplikt som tidigare enbart omfattat idrifttagande av kontaktledningar för så kallade trådbussar, även bör omfatta de nya typer av elvägar som utvecklas i Sverige.

Som följd av att termen trådbuss byttes ut mot elväg i elsäkerhetsförordningen, behöver nu följdändringar göras i flera av Elsäkerhetsverkets föreskrifter. Införandet av begreppet elvägar kommer att göras genom så kallade ändringsförfattningar. Syftet med ändringarna är inte att ändra regleringen i sak, utan enbart att anpassa terminologin. Samtidigt uppdateras också de hänvisningar som finns till gamla förordningar med mera. De författningar som berörs är följande.

  • Elsäkerhetsverkets föreskrifter (2017:4) om auktorisation som elinstallatör
  • Elsäkerhetsverkets föreskrifter (2017:3) om elinstallationsföretag och utförande av elinstallationsarbete
  • Elsäkerhetsverkets föreskrifter (2012:1) om anmälan av olycksfall, allvarliga tillbud och driftstörningar
  • Elsäkerhetsverkets föreskrifter (2011:4) om anmälan av ibruktagande av en kontaktledning
  • Elsäkerhetsverkets föreskrifter och allmänna råd (2008:1) om hur elektriska starkströmsanläggningar ska vara utförda
  • Elsäkerhetsverkets föreskrifter och allmänna råd (2008:2) om varselmärkning vid elektriska starkströmsanläggningar

Ytterligare information om bakgrunden till införande av begreppet elväg återfinns i avsnitt 6.6 i rapporten Elsäkerhet och elektrisk infrastruktur för transportsektorn.

Aktuella remisser

För närvarande finns det inte några aktuella remisser.

Mer information

Sidansvarig: Karin Sjöberg