Aktuella regelarbeten

På denna sida publicerar vi information om pågående arbeten med att ta fram nya föreskrifter och revidera befintliga. Här hittar du även de förslag till föreskrifter och allmänna råd som har skickats på remiss för att vi ska få in synpunkter.

Pågående regelarbete

Översyn av Elsäkerhetsverkets föreskrifter och allmänna råd (2006:1) om elsäkerhet vid arbete i yrkesmässig verksamhet

Elsäkerhetsverket har inlett arbetet med att se över befintliga regler om elsäkerhet vid arbete i yrkesmässig verksamhet. Arbetet kommer att ske i nära dialog med de som berörs av befintligt regelverk.

Ett första referensgruppsmöte kommer att äga rum i Stockholm den 18 september 2019. På mötet kommer bland annat följande att diskuteras:

  • Hur nuvarande regelverk fungerar och vilka behov av ändringar som har uppmärksammats utifrån deltagarnas olika perspektiv och roller.
  • Behovet av framtida reglering och hur detta bör utformas, exempelvis vad gäller vem reglerna bör träffa, vilka typer av arbeten som bör regleras, vilka typer av verksamheter som bör träffas av reglerna, med mera.

Syftet med dialogen är att skapa en förståelse för de olika problem som har uppmärksammat med nuvarande regelverk. Nästa steg blir att diskutera en lösning som svarar på denna problembild.

Om ni har frågor om det fortsatta arbetet eller gruppen kan ni kontakta:

Johan Lidbaum
Överinspektör
010-168 05 51
johan.lidbaum@elsakerhetsverket.se

Karin Sjöberg
Verksjurist
010-168 05 92
karin.sjoberg@elsakerhetsverket.se

Revidering av Elsäkerhetsverkets föreskrifter om elstängselapparater med anledning av publicering av en ny utgåva av standard

Den 10 april 2019 fastställdes en ny utgåva av standarden för elstängselapparater.

  • SS-EN IEC 60335-2-76, utg 3:2019 Elektriska hushållsapparater och liknande bruksföremål - Säkerhet - Del 2-76: Särskilda fordringar på elstängselapparater

I Elsäkerhetsverkets föreskrifter (2011:2) om elstängselapparater och till dessa anslutna elstängsel görs en hänvisning till SS-EN 60 335-2-76 utgåva, 2005 (samt 60335-1 utgåva 5). Elsäkerhetsverket har därför startat upp ett arbete med att ändra föreskrifterna så att de också hänvisar till den nya utgåvan av standarden.

Under förutsättning att det inte finns hinder mot att införa den nya utgåvan i föreskrifterna, planerar vi för att införa den nya utgåvan av standarden så snart som möjligt. Vi kommer inte att föreslå några andra ändringar av ELSÄK-FS 2011:2 i detta läge. Ändringen kommer att införas genom en s.k. ändringsföreskrift tillhörande ELSÄK-FS 2011:2 och remitteras innan beslut. Information om när förslaget skickas på remiss kommer att publiceras på denna sida. I samband med remissen kommer vi även att ge berörda möjlighet att yttra sig om övriga behov av ändringar i ELSÄK-FS 2011:2, som vi kan ta med oss i vår fortsatta planering av kommande regelarbeten.

Revidering av föreskrifter med anledning av införandet av begreppet elvägar

Den 1 februari 2019 infördes en definition av begreppet elvägar i elsäkerhetsförordningen. Den nya definitionen infördes efter att Elsäkerhetsverket uppmärksammat ett behov av att tydliggöra att den anmälningsplikt som tidigare enbart omfattat idrifttagande av kontaktledningar för så kallade trådbussar, även bör omfatta de nya typer av elvägar som utvecklas i Sverige.

Som följd av att termen trådbuss byttes ut mot elväg i elsäkerhetsförordningen, behöver nu följdändringar göras i flera av Elsäkerhetsverkets föreskrifter. Införandet av begreppet elvägar kommer att göras genom så kallade ändringsförfattningar. Syftet med ändringarna är inte att ändra regleringen i sak, utan enbart att anpassa terminologin. Samtidigt uppdateras också de hänvisningar som finns till gamla förordningar med mera. De författningar som berörs är följande.

  • Elsäkerhetsverkets föreskrifter (2017:4) om auktorisation som elinstallatör
  • Elsäkerhetsverkets föreskrifter (2017:3) om elinstallationsföretag och utförande av elinstallationsarbete
  • Elsäkerhetsverkets föreskrifter (2012:1) om anmälan av olycksfall, allvarliga tillbud och driftstörningar
  • Elsäkerhetsverkets föreskrifter (2011:4) om anmälan av ibruktagande av en kontaktledning
  • Elsäkerhetsverkets föreskrifter och allmänna råd (2008:1) om hur elektriska starkströmsanläggningar ska vara utförda
  • Elsäkerhetsverkets föreskrifter och allmänna råd (2008:2) om varselmärkning vid elektriska starkströmsanläggningar

Ytterligare information om bakgrunden till införande av begreppet elväg återfinns i avsnitt 6.6 i rapporten Elsäkerhet och elektrisk infrastruktur för transportsektorn.

Aktuella remisser

För närvarande finns det inte några aktuella remisser.