Hus på villagata.

Om du äger din bostad

Visste du att din villa, sommarstuga eller bostadsrättslägenhet har en elanläggning? Det är du som innehavare som är ansvarig för att elen i fastigheten är säker och används på rätt sätt.

Innehavaren är den som äger, eller har nyttjanderätten, för en bostad eller fastighet, samt styrelser i till exempel bostadsrättsföreningar. Till elanläggningen hör all fast installerad elmateriel som elledningar och vägguttag samt de fast anslutna elektriska apparaterna, till exempel din spis.

Ditt ansvar

Som innehavare av en elanläggning har du ansvaret för att både elanläggningen och de apparater som ansluts till vägguttagen med exempelvis stickpropp är hela och används på rätt sätt. Ansvaret finns reglerat i Elsäkerhetsverkets starkströmsföreskrifter. 
ELSÄK-FS 2008:3

Kontrollera ditt hem

För att ingen ska skadas eller utsättas för fara måste du se till att din elanläggning är säker. Tidsintervallet som elanläggningen bör kontrolleras är inte angiven, det är upp till innehavaren. Ju äldre fastighet desto större anledning att kontrollera elen. Offentliga miljöer, till exempel bil- och cykelgarage, gemensamma soprum och samlingslokaler behöver en tätare tillsyn än en privat bostad.

Vid nyproduktion av fastigheter är säkerheten när det gäller elinstallationer hög. Kablar och annat byggs in i väggar och detta gör kontrollen enkel eftersom det är den elinstallations om syns som du kan kontrollera. Ha ögonen på det du själv kan se, att kapslingar, vägguttag och sladdar är hela.

Jordfelsbrytaren - en billig livförsäkring

Har fastigheten jordfelsbrytare, prova att den fungerar med jämna mellanrum. Om du har en jordfelsbrytare och det skulle uppstå fel på en elsladd eller apparat bryter jordfelsbrytaren strömmen på bråkdelen av en sekund.

Byggt för dåtidens behov

Bor du i ett äldre hus ska du vara extra uppmärksam. Även om eluttag och strömbrytare ser hela ut är det ingen garanti för att elledningarna i väggen är det. Äldre byggnader är ofta inte anpassade till dagens användning av elapparater, vilket kan innebära att elledningarna i huset blir överbelastade. Eftersom elmateriel har en begränsad livslängd bör en renovering av ett äldre hus även omfatta elanläggningen. 

Elbesiktiga ditt hus

Vad sa mäklaren om elinstallationerna i ditt hem när du flyttade in? Tänk på att en äldre fastighet kan ha elinstallationer som är lika gamla som fastigheten. Anlita gärna någon som besiktigar din nya bostads elinstallationer. Det ingår normalt inte i en bostadsbesiktning. Via Svenska brandskyddsföreningen kan du få information om auktoriserade besiktningsmän.
Svenska brandskyddsföreningens webbplats

Var inte hobbyelektriker

Om du upptäcker fel eller brister i en elanläggning måste dessa åtgärdas omgående. Även om du kan köpa elektrisk materiel så är det inte säkert att den passar i ditt hem eller att du får installera materielen själv.

Sidansvarig: Anders Richert