Elinstallatör på tak som monterar solpaneler.

Elsäkerhetsverket upphäver föreskrifter om elsäkerhet vid arbete (ELSÄK-FS 2006:1)

Efter flera års arbete med både intern och extern referensgrupp har myndigheten beslutat att upphäva Elsäkerhetsverkets föreskrifter och allmänna råd (2006:1) om elsäkerhet vid arbete i yrkesmässig verksamhet. Upphävandet träder i kraft den 1 november i år och föreskrifterna kommer inte att ersättas av nya regler från Elsäkerhetsverket. Istället är det gällande arbetsmiljöregelverk som ska tillämpas.

Elsäkerhetsverket har under flera år arbetat med att analysera och utreda den reglering som finns för elsäkerhet vid arbete i yrkesmässig verksamhet. Arbetet har skett i nära dialog med bland annat Arbetsmiljöverket och de företag och organisationer som förväntas följa regelverket. Detta arbete ledde fram till att ett förslag om upphävande av Elsäkerhetsverkets föreskrifter ELSÄK-FS 2006:1 remitterades under maj-juni i år.

–Främsta orsaken till att vi upphäver är att reglerna saknar ett tydligt ansvarsobjekt. Det framgår inte vem som är skyldig att vidta de åtgärder som krävs genom föreskrifterna. Men också otydligheten i förhållande till gällande arbetsmiljöregler har spelat en stor roll i beslutet att upphäva reglerna, säger Karin Sjöberg, verksjurist vid Elsäkerhetsverket.

Viktigt med fortsatt samarbete med Arbetsmiljöverket

Huvuddelen av remissinstanserna har ställt sig positiva till förslaget. Flera remissinstanser pekar dock på det fortsatta behovet av nära samverkan mellan Arbetsmiljöverket och Elsäkerhetsverket. Några remissinstanser uttrycker också en önskan om att det även fortsatt ska råda presumtion för svensk standard, genom bindande myndighetsföreskrifter.

–Genom att upphäva föreskrifterna och istället tydliggöra vilka arbetsmiljöregler som ska tillämpas tror vi att vi kan skapa ett tydligare regelverk som underlättar regelefterlevnaden och ger bättre förutsättningar för effektiv tillsyn, säger Johan Lidbaum, överinspektör vid Elsäkerhetsverket. Vi bedömer att det är hög prioritet att fortsätta att utveckla samarbetet med Arbetsmiljöverket och att ett nära samarbete med branschen behövs för att förhindra att elolyckor uppstår i arbetslivet.

Mer information

För mer information om arbetet med föreskrifter, kontakta Karin Sjöberg eller Johan Lidbaum.

Kontakt

Karin Sjöberg

Verksjurist och dataskyddsombud
Telefon: 010-168 05 92
E-post: karin.sjoberg@elsakerhetsverket.se

Johan Lidbaum (tjänstledig)

Regionchef
Telefon: 010-168 05 51
E-post: johan.lidbaum@elsakerhetsverket.se

Senast granskad: 2021-06-30