Pratbubblor.

Svar på vanliga frågor om elutbildning

Att arbeta med el kan vara farligt om du gör fel. När du utbildar dig kan det därför vara bra att ställa dig frågan vilka regler som gäller under utbildningen.

Innehåll på sidan

Får jag som elev göra elinstallationer i skolan i utbildningen?

Skolelever får i utbildningssyfte utföra elinstallationsarbete i enlighet med Elsäkerhetsverkets föreskrifter och allmänna råd om elinstallationsarbete (3 kap 2 § ELSÄK-FS 2017:2).
Det innebär att elinstallationsarbete som genomförs i utbildningssyfte inom ramen för utbildning eller praktik får genomföras. Detta under förutsättning att den del av starkströmsanläggningen som arbetet avser inte är till för att användas annat än tillfälligt i utbildningssyfte.

Elinstallationsarbete som utförs av elever i utbildningsbås anses som arbeten som får utföras utan krav på auktorisation (3 kap 1 § ELSÄK-FS 2017:2).
Under din utbildning kommer du eventuellt genomföra praktik. Sådan praktik kan inte tillgodoräknas vid en ansökan om auktorisation som elinstallatör.

I min utbildning ingår praktik på ett elinstallationsföretag – får jag utföra elinstallationer då?

Ja, men det är viktigt att du kollar upp hur praktiken kommer att gå till. Om du ska utföra praktik i ett elinstallationsföretag ska du ingå i företagets egenkontrollprogram. Det avgör vilka arbeten du får utföra.

Om du inte ingår i företagets egenkontrollprogram får du inte utföra elinstallationsarbete.

Behöver min lärare vara auktoriserad elinstallatör?

Elsäkerhetsverket ställer inga krav på att lärare som undervisar måste ha auktorisation som elinstallatör. Skolverket är den myndighet som ställer krav på läraryrket.

Är jag flygfärdig efter elektrikerutbildningen? Vad gäller när jag är nyutbildad?

Alla personer som utför elinstallationsarbete måste antingen ha en auktorisation som elinstallatör eller ingå i ett företags egenkontrollprogram. Det innebär att det bara är auktoriserade elinstallatörer som får utföra elinstallationsarbete privat, alltså sådana arbeten där den som utför arbetet inte gör det på uppdrag av ett elinstallationsföretag.

När en auktoriserad elinstallatör arbetar inom ett egenkontrollprogram är det egenkontrollprogrammet som styr vilka typer av arbeten som personen får utföra för företagets räkning. Detta regleras i 27§ Elsäkerhetslagen (2016:732). För att kunna söka auktorisation som elinstallatör ställs krav på utbildning och praktisk erfarenhet inom elinstallationsområdet. Kraven varierar beroende på vilken auktorisationstyp du ansöker om. Ansökan om auktorisation som elinstallatör görs till Elsäkerhetsverket.

När du börjar arbeta med elinstallationsarbeten, tänk på att:

  • Kontrollera att du omfattas av företagets egenkontrollprogram, eftersom arbetet annars är obehörigt.
  • Kontrollera att det arbete du utför omfattas av egenkontrollprogrammet och att egenkontrollprogrammet omfattas av elinstallatörens auktorisation.
  • Om du vill ansöka om auktorisation i framtiden:
    1. diskutera detta med din arbetsledning så att ni kan planera arbetet så att det uppfyller kraven på praktisk erfarenhet, och
    2. begär intyg av företaget så snart du kan efter att du genomfört hela eller delar av praktiken eller byter arbetsgivare.

Jag har läst en ABL-utbildning. Kommer jag kunna söka auktorisation med den utbildningen?

Även om vi har fått en ny elsäkerhetslag görs i detta läge inga förändringar i utbildningskraven. Det innebär att om utbildningen uppfyller kraven enligt den tidigare föreskriften ELSÄK-FS 2013:1 och om du har den praktiska erfarenhet som krävs så kan du söka om auktorisation.

Senast granskad: 2023-12-07