Ung elektriker ansluter kablar under överinseende av äldre elinstallatör.

Steg 1: Beskriv elinstallationsverksamheten i ditt företag

Ditt företag måste alltid börja med att inventera om ni överhuvudtaget ska utföra elinstallationsarbete. Om svaret är ja, vilka elinstallationsarbeten ska ni utföra? Det och fler frågor kräver svar när ni ska beskriva elinstallationsverksamheten i ert företag.

Tecknad symbol på bok med ett citattecken på omslaget.

Vad säger reglerna?

3 kap. 4 § ELSÄK-FS 2017:3

"Egenkontrollprogrammet ska innehålla en beskrivning av de delar av elinstallationsföretagets verksamhet där elinstallationsarbete utförs.
Beskrivningen ska minst omfatta

 • uppgift om de verksamhetstyper elinstallationsarbetet omfattar,
 • vilka slag av elinstallationsarbeten företaget avser att utföra inom valda verksamhetstyper, och
 • uppgift om elinstallationsarbete utförs på annans anläggning som kräver registrering enligt 5 kap. ELSÄK-FS 2017:3.

Vilka verksamhetstyper som elinstallationsarbete indelas i framgår av kapitel 4 i ELSÄK-FS 2017:3."

 

Förklaringar och tips

 • Vilka elinstallationsarbeten ska ni utföra?

  Eftersom kraven endast gäller för elinstallationsarbete, behöver ni bara utforma ert egenkontrollprogram efter de elinstallationsarbeten ni faktiskt ska utföra.
  Ditt företag måste därför alltid börja med att inventera vilka typer av elinstallationsarbete ni planerar att utföra.

  Om ditt företag använder underleverantörer för att utföra alla elinstallationer som ni erbjuder era kunder, så utför ni inget elinstallationsarbete själva och behöver inte upprätta något egenkontrollprogram. Däremot ska den underleverantör ni anlitar uppfylla kraven som ställs på elinstallationsföretag, däribland kravet på egenkontrollprogram och registrering hos Elsäkerhetsverket.

  Inom vilka verksamhetstyper hör era elinstallationsarbeten hemma?

  När ni har bestämt vilka arbeten ni själva planerar att utföra, ska ni matcha det mot vilka verksamhetstyper som arbetena delas in i, exempelvis Bostäder. Ni anger alltså vilka typer av elinstallationsarbeten ni utför och inom vilka verksamhetstyper dessa hör hemma. 

  Exempel elinstallationsarbeten inom verksamhetstypen Bostäder:

  • Vi utför installation av belysningsanläggningar
  • Service- och underhållsarbeten på befintliga anläggningar
  • Med mera

  Om ni utför samtliga förekommande elinstallationsarbeten inom en specifik verksamhetstyp, exempelvis alla typer av elinstallationsarbeten inom Bostäder, så räcker det med att ni anger det. Då behöver ni inte specificera arbetena ytterligare. Egenkontrollprogrammet ska i detta fall innehålla rutiner, beskrivningar och annan information om hur ni utför alla dessa arbeten.

  Om ditt företag endast gör vissa arbeten inom en verksamhetstyp, ska ni i ert egenkontrollprogram beskriva det. Det kan exempelvis vara att ni endast utför solcellsinstallationer under verksamhetstypen Produktionsanläggningar, då behöver ni göra ett förtydligande i ert egenkontrollprogram som visar att ni endast utför solcellsinstallationer. Genom att ni gör det behöver ni sedan endast skriva ner rutiner, beskrivningar och annan information om hur ni utför just solcellsinstallationer. 

  Elinstallationer på annans anläggning?

  Elinstallationsarbete kan utföras på egen eller annans anläggning (eller både och). I detta avsnitt i egenkontrollprogrammet ska det framgå vad som gäller för just ert elinstallationsföretag. Om ni utför arbete på annans anläggning kräver det i sin tur registrering av ert företag hos Elsäkerhetsverket enligt 25 § elsäkerhetslag (2016:732).

  Oavsett om ni utför elinstallationer på egen anläggning eller på annans anläggning så ska alla övriga krav uppfyllas. Det enda som särskiljer är kravet på registrering.

   

 • Kraven på beskrivning av elinstallationsverksamheten i ett egenkontrollprogram hittar du i 3 kap. 4 § ELSÄK-FS 2017:3.

  Vilka verksamhetstyper som elinstallationsarbete indelas i framgår av 4 kap. ELSÄK-FS 2017:3.

  • Att kartlägga var i din organisation som ni bedriver elinstallationsarbete kan ta olika lång tid beroende på hur omfattande arbetet är och hur ni är organiserade. I företag med få anställda är det troligt att Elinstallatören för regelefterlevnad har så god kännedom om verksamheten att ni kan göra kartläggningen utan större insatser. I större organisationer kan det dock vara bra att använda en eller flera metoder för kartläggningen. Se tips längre ned.
  • Ska ni utföra alla typer av moment inom en viss verksamhetstyp behöver ni endast ange att ni utför samtliga arbeten inom den verksamhetstypen. Tänk på att om ni anger att ni utför alla typer av arbeten inom en viss verksamhetstyp eller flera, så ska egenkontrollprogrammet omfatta samtliga arbeten. 
  • Om ni endast ska utföra vissa typer av arbeten kan ni lista vilka moment som ni utför eller beskriva avgränsningen på annat sätt. Då behöver egenkontrollprogrammet endast omfatta de arbeten ni angett. Ett tips är därför att bara ange de typer av elinstallationsarbeten som ni verkligen utför.
  • Se till att de verksamhetstyper ni är registrerade för i Elsäkerhetsverkets företagsregister stämmer överens med dem som ni tar upp i ert egenkontrollprogram.

  Tips på metoder för att inventera elinstallationsverksamheten i ett större företag: 

  • Ta reda på hur många elinstallatörer som finns i ditt elinstallationsföretag.
  • Stäm av med alla chefer eller andra ansvariga i organisationen om de ska utföra elinstallationsarbete i sin del av verksamheten.
  • Besök avdelningarna och enheterna i organisationen och kombinera gärna det med att informera om regelverket och kraven som gäller för att ni ska få utföra elinstallationsarbete.
  • Diskutera med ledningen om hur ni planerar att utveckla verksamheten.
   • Planerar ni att utveckla elinstallationsverksamheten?
   • Ska fler typer av elinstallationsarbeten köpas in istället för att utföras av er själva?
   • Kombinera gärna det med att informera ledningen om elsäkerhetslagen och kraven som gäller för att ni ska få utföra elinstallationsarbete.
 • Senast granskad: 2023-05-03