Man i industrimiljö med kontroll.

Steg 5: Beskriv hur ert elinstallationsarbete planeras och utförs

I denna del i egenkontrollprogrammet ska företaget beskriva de system eller rutiner ni använder för att ta reda på vilka förutsättningar som finns inför varje elinstallationsarbete, med hänsyn taget till både anläggningskännedom och vilka krav som ska gälla för arbetet ni ska utföra.

Tecknad symbol på bok med ett citattecken på omslaget.

Vad säger reglerna?

3 kap. 8 § ELSÄK-FS 2017:3

"Egenkontrollprogrammet ska innehålla de system och de rutiner som krävs för att säkerställa att det inför varje elinstallationsarbete klargörs vilka förutsättningar som gäller för elinstallationsarbetet med avseende på anläggningen och uppdraget (anläggningskännedom) och att det klargörs vilka krav som därmed ska gälla för arbetet (kravbestämning).
Anläggningskännedomen innebär klargörande av

 • vilka elinstallationsarbeten arbetet omfattar,
 • vilket utförande den del av anläggningen som elinstallationsarbetet omfattas av har innan arbetet, och
 • om elinstallationsarbetet innebär en sådan förändring i anläggningen att arbetet måste utföras med andra utförandekrav än de som gällde för anläggningen innan arbetet.

Kravbestämningen innebär en bedömning av vilka krav som ska gälla för elinstallationsarbetet, med hänsyn till anläggningskännedomen enligt andra stycket.
De system och rutiner som omfattas av egenkontrollprogrammet ska säkerställa att kravbestämningen görs om för det fall förutsättningarna enligt andra stycket förändras under arbetets gång."

Förklaringar och tips

 • Kommentar till bestämmelsen 3 kap. 8 § ELSÄK-FS 2017:3

  För att ett elinstallationsarbete ska kunna utföras i enlighet med de bestämmelser som gäller måste ni ha kännedom om vilka förutsättningar som gäller för arbetet. Detta då anläggningens utförande kan variera beroende på när anläggningen uppfördes. Huruvida anläggningen är utförd enligt svensk standard eller om avvikelser gjorts är också viktigt att ert företag har kännedom om inför varje elinstallationsarbete. Detta måste ni fånga upp i er egenkontroll.  

  Innan ett elinstallationsarbete påbörjas ska ni alltså rutinmässigt kontrollera vilka föreskrifter som gäller dels för utförandet, men också för dokumentation, märkning och eventuell skyltning av anläggningen. Syftet med bestämmelsen är alltså att företaget ska veta vilka utförandeföreskrifter som gäller för arbetet. Det är också dessa föreskrifter som kontrollen av utfört arbete ska göras mot. Vid exempelvis ombyggnad eller utvidgning av en anläggning ska gällande föreskrifter tillämpas på ombyggnaden eller utvidgningen oavsett när anläggningen ursprungligen togs i bruk.

   

 • Kraven på beskrivning av hur ert elinstallationsarbete planeras och utförs hittar ni i 3 kap. 8 § ELSÄK-FS 2017:3.

 • En checklista kan hjälpa till att styra upp arbetet

  Ni kan till exempel utgå ifrån era dokument för orderbekräftelse, eller liknande. Det kan fungera som er checklista när ni tar emot och bekräftar en ny arbetsorder eller projektbeställning, oavsett hur stor eller omfattande den är. Stäm exempelvis av följande frågor: 

  • Vem är beställare av elinstallationsarbetet? Det är viktigt att det är klarlagt eftersom vissa frågor kring anläggningskännedom har en stark koppling till anläggningsinnehavaren.
  • Vem i beställarledet ansvarar för informationen om hur anläggningen är utförd samt hur omfattande och hur gammal den är? 
  • Vilken information om anläggningen ska lämnas av beställaren eller anläggningsinnehavaren vid beställningen? 
  • Hur ska parterna hantera situationen om det saknas information om anläggningen?

  I samband med en beställning ska ditt företag klargöra vilka elinstallationsarbeten som ni ska utföra eller förväntas utföras vid den aktuella anläggningen. Samma dokument kan då också kompletteras med frågor av typen: 

  • Vilken del av den befintliga anläggningen omfattas det nya uppdraget av?
  • Vad består det nya uppdraget av och vilket elinstallationsarbete ska utföras?
  • Vilka utförandeföreskrifter, standarder och övriga regler gäller för det arbete som uppdraget omfattar?
  • Kommer ni att behöva anpassa anläggningen på grund av hur den är utförd, hur omfattande den är eller hur gammal den är?

  Om det i förväg kan antas, eller om ni upptäcker under arbetets gång, att ni behöver anpassa eller bygga om anläggningen på ett sätt som inte ingår i uppdraget - så måste ni hantera det med beställaren. Samma dokument kan därför också kompletteras med exempelvis följande: 

  • Bedömer vi att det finns en risk att den befintliga anläggningen behöver anpassas, byggas om eller liknande på ett sätt som inte ingår i uppdraget på grund av att den utförts enligt äldre föreskrifter och standarder?
   • Om svaret är JA så beskriv vilka anpassningar ni kan behöva göra, vad de grundas på, vilka utförandeföreskrifter, standarder eller motsvarande som anpassningen omfattas av och så vidare.

  Dokument vid planering av elinstallationsarbeten

  Det finns även andra interna planeringsfrågor att hantera kopplat till den anläggning ni ska utföra elinstallationsarbete på. För att täcka in dessa frågor kan ditt företag till exempel ta fram ett dokument vid planering av elinstallationsarbeten. Där kan ni till exempel stämma av följande:

  • Fastställande av den befintliga anläggningens status avseende utförande, ålder och dimensionering.
  • Bemanning och fördelning av uppgifter för arbetet utifrån den kompetenskartläggning som ni har gjort.
   • Hur ser organisationen ut för projektet eller arbetsordern?
   • Vilka roller finns och bemanningen för dessa?
   • Har alla involverade i projektet eller arbetsordern den kompetens som krävs i den verksamhetstyp som ni ska arbeta inom?
    • Om svaret är NEJ, hur ska ni då hantera det så att ni följer egenkontrollprogrammet?
  • Val av arbetsmetod eller motsvarande 
   • Vilken arbetsmetod ska ni välja utifrån de givna förutsättningarna?
   • Följer den arbetsmetod ni har valt utförandeföreskrifter eller etablerade standarder, och i så fall vilka?
    • Om svaret är NEJ så ange inom vilka delar det gäller och hur ni ska bedöma riskerna och ta fram en alternativ lösning.
  • Om det finns speciella risker att ta hänsyn till
   • Finns det några risker under det planerade elinstallationsarbetet?
    • Om JA, hur förebyggs och undviks dessa?
  • Hur ni ska upprätta detaljerade instruktioner, rutiner och checklistor för arbetet.
   • Här bör ni även ange de grundläggande regelverken och standarderna för utförandet, se även punkten om val av arbetsmetod.
  • Vilka kontroller och mätningar ni ska utföra under arbetets gång, innan respektive efter det att anläggningen tas i drift, samt av vem?
  • Hur ni ska dokumentera hur uppdragets elinstallationsarbeten har utförts?
 • Hur elinstallationsarbete planeras och utförs, exempel Elinstallationsarbete i äldre fastighet

  Ert elinstallationsföretag får uppdraget att utföra elinstallationsarbete i en äldre flerfamiljsfastighet där ni inte vet hur gammal anläggningen är. Då behöver ni kartlägga anläggningen innan ni kan påbörja arbetet, för att bedöma hur ni ska utföra arbetet och vilka regler som gäller för det. 

  Under kartläggningen kommer ni fram till att den grundläggande elinstallationen i trapphus, övriga allmänna utrymmen samt i lägenheterna på bottenvåningen är utförda 1974 och att övriga lägenheter totalrenoverades 2007. Eftersom beställningen omfattar att ni ska komplettera med nya uttag i samtliga sovrum samt  installera uttag på alla balkonger och uteplatser blir kartläggningen avgörande, eftersom det i vissa lägenheter då kan behövas ojordade uttag och i andra jordade  uttag. Tack vare kartläggningen kommer ni också fram till att uttagen på balkonger och uteplatser i vissa fall behöver kompletteras med jordfelsbrytare, i andra fall inte eftersom det redan finns jordfelsbrytare i de lägenheter som renoverades 2007.

  Utöver att fastställa hur gammal anläggningens olika delar är blir även följande information värdefull vid kartläggningen: 

  • Vilken grundläggande dimensionering har anläggningen då det gäller lägenheternas huvudledningar och gruppcentraler?
   • Klarar alla gruppcentraler utökningen på balkongerna avseende fysiskt utrymme och mätarsäkringstorlek?
  • Vilken typ av systemjordning har anläggningen?
   • Det kan vara viktigt att veta om anläggningen har fyr- eller femledarsystem (TN-C eller TN-S) när man installerar jordfelsbrytare. 

  Hur elinstallationsarbete planeras och utförs, exempel Installation av solcellsanläggning på befintlig fastighet

  Ert elinstallationsföretag får i uppdrag att installera solceller på en befintlig fastighet. Företaget måste i detta fall göra en bedömning av både den befintliga starkströmsanläggningen och solcellsanläggningen.

  Hur säkerställer ni att den befintliga anläggningen är kompatibel med den nya solcellsanläggningen?

  Anläggningskännedom om den befintliga starkströmsanläggningen
  • Vilken märkström har huvudsäkringarna?
  • För vilken märkström är elcentralen i hus/garage/övriga byggnader dimensionerade?
  • För vilken märkström är anläggningens kablar dimensionerade, exempelvis de som matar elcentralerna?
  • Har fastigheten en befintlig åskskyddsanläggning? Även den nya solcellsanläggningen kan behöva ingå i det befintliga åskskyddet.
  • Finns det reservkraft och kraftförsörjning av säkerhetssystem i anläggningen?
  Kännedom om solcellsanläggningens komponenter och egenskaper
  • Vilken maxeffekt kan solcellsanläggningen ge?
  • Vilken märkström är det vid maxeffekt?
  • Ska solcellsanläggningen kunna agera reservkraft, alltså ödrift? Vilka möjligheter finns för ett lokalt jordtag? Jordtag omfattas av krav på kontrollintervall enligt innehavarens fortlöpande kontroll, ELSÄK-FS 2022:3.
  • Vilka komponenter ska solcellsanläggningen bestå av? (Växelriktare, solcellspaneler, DC-brytare, AC-brytare, kablar, kabelrör, DC-don, samt eventuella optimerare, batterilager eller tillval såsom laddbox etc.)
   • Vilka artikel/serienummer har de olika komponenterna?
   • Finns det begränsningar i tillverkarens anvisningar om placering av komponenten, exempelvis temperaturspann eller solpåstrålning.
   • Finns det begränsningar i tillverkarens anvisningar gällande användning eller kompatibilitet?
  Anläggningskännedom om anläggningen inklusive solcellsinstallationen
  • Vilken är den totala märkströmmen i anläggningen (det vill säga märkström från huvudsäkring + märkström från solceller vid maxeffekt)?
  • Är elcentraler och enstaka kablar dimensionerade för den totala märkströmmen eller krävs överströmsskydd?
  • Finns det ett behov av brandskyddskiva eller liknande för att skydda befintlig byggnad från varmgång i någon komponent?
  • Innehåller anläggningens dokumentation drift och skötselanvisningar? Exempelvis larmindikationer för växelriktare eller information om eventuell motionering av brytare. Innehavaren ansvarar för att anläggningen hålls säker över tid, för det krävs tillräckliga anvisningar.
  • Innehåller anläggningens dokumentation ingående komponenters artikel- eller serienummer? Som distributör av elmateriel behöver du även för egen del dokumentera vilka komponenter som finns i varje anläggning. Detta för att kunna uppfylla garantivillkor, eventuella återkallelser vid produktfel eller för reparation och service.
  • Skyltning av en starkströmsanläggning enligt ELSÄK-FS 2022:2.
 • Senast granskad: 2023-05-03