Organisationskarta ritad med vit krita på svarta tavlan.

Beskriv organisationen för ert elinstallationsarbete och egenkontrollprogram

När ni har klargjort vilka elinstallatörer för regelefterlevnad ni ska ha i ert företag så är det dags att beskriva hur företagets organisation för utförande av elinstallationsarbete och egenkontroll ser ut. Omfattningen av denna del beror mycket på hur omfattande elinstallationsverksamheten är och hur arbetsuppgifterna fördelas inom företaget.

Tecknad symbol på bok med ett citattecken på omslaget.

Vad säger reglerna?

3 kap. 7 § ELSÄK-FS 2017:3

'"Egenkontrollprogrammet ska innehålla en beskrivning av organisationen för utförande av elinstallationsarbeten och egenkontrollen. 
Denna del ska minst innehålla beskrivningar av de funktioner eller personer som har arbetsuppgifter i företagets egenkontrollprogram."

Förklaringar och tips

 • I beskrivningen av organisationen kan ditt företag exempelvis utgå från befintliga organisationsscheman eller den kompetenskartläggning som ni redan har gjort i egenkontrollprogrammet. I den här delen av egenkontrollprogrammet beror omfattningen väldigt mycket på hur omfattande er elinstallationsverksamhet är och hur arbetsuppgifterna fördelas i ert företag.

  I enmansföretag är det tillräckligt att ange att det är samma person som är Elinstallatör för regelefterlevnad som också hanterar egenkontrollprogrammet samt utför alla elinstallationsarbeten i organisationen.

  I ett större företag kan det kanske finnas en hel avdelning som ser till att företaget följer reglerna med särskild organisation kring till exempel kontroller och uppföljning. 

 • Kraven på att beskriva organisationen för ert elinstallationsarbete och egenkontrollprogram hittar ni i 3 kap. 7 § ELSÄK-FS 2017:3.

 • Nedan finns några punkter ni kan använda er av för att få till en bra beskrivning av organisationen för elinstallationsarbete och egenkontrollprogram inom ert företag:

  • Hur stort är företaget? I enmansföretag är det tillräckligt att ange att det är samma person som är Elinstallatör för regelefterlevnad som också hanterar egenkontrollprogrammet samt utför alla elinstallationsarbeten i organisationen.
  • Inom vilka delar av organisationen ska ni utföra elinstallationsarbete? Ibland kan ett företag utföra tjänster inom andra områden än elinstallationer och då ska dessa områden inte beskrivas inom organisationen för elinstallationsarbete.
  • Skiljer det sig mellan de olika delarna av organisationen vilka typer av elinstallationsarbete som ni ska utföra? Beskriv detta i sådana fall.
  • Vem eller vilka är Elinstallatör för regelefterlevnad? Är det samma person som ska anges när ni registrerar er hos Elsäkerhetsverket (gäller bara om ni utför arbete på någon annans anläggning)
  • Har ni någon ansvarig för att leda och fördela elinstallationsarbetet? Finns några delegeringar som ska beskrivas i egenkontrollprogrammet?
  • Hur arbetar ni med exempelvis inhyrd personal eller med praktikanter?
  • Är det tydligt i era rutiner att personal inte får utföra elinstallationsarbeten om de inte anvisats sådana arbeten?
  • Vem eller vilka inom organisationen är ansvarig för att hålla egenkontrollprogrammet uppdaterat? 
 • Senast granskad: 2023-05-03