En man och en kvinna i skyddshjälm antecknar i ett block.

Steg 2: Beskriv kompetenskrav och tillgången till kompetens

När ni landat i att ni ska utföra elinstallationsarbeten och beskrivit vilka typer av elinstallationsarbeten ni avser utföra, så är det dags för nästa steg. Ditt företag ska nu se till att de personer som ska utföra ett visst elinstallationsarbete också har rätt kompetens för det. För att göra det behöver ni beskriva i ert egenkontrollprogram hur ni avgör vilken kompetens som krävs för respektive arbete samt avgöra vilken kompetens varje person har.

Tecknad symbol på bok med ett citattecken på omslaget.

Vad säger reglerna?

3 kap. 5 §, ELSÄK-FS 2017:3

"Av egenkontrollprogrammet ska det framgå vilka kompetenskrav som gäller för de elinstallationsarbeten som utförs.

Om det inte framgår av egenkontrollprogrammet vem som får göra vad ska det framgå vilka kunskaps- och färdighetskrav som krävs för ett visst slag av elinstallationsarbete och hur dessa bedöms.

Egenkontrollprogrammet ska innehålla en plan för hur den kompetens som krävs bibehålls eller vid behov utvecklas."

 

Förklaringar och tips

 • Hur ser era kompetenskrav och tillgången på kompetens ut?

  Det är elinstallationsföretaget som ska leda och fördela arbetet och därmed se till att de personer som ska utföra ett visst arbete har den kompetens som krävs.
  Ni ska därför i arbetet med egenkontrollprogrammet

  • avgöra vilken kompetens som krävs för respektive arbete, samt
  • avgöra vilken kompetens varje person har.

  Att avgöra vilken kompetens varje person har och därmed vilka arbeten denne får utföra kan göras endera

  • genom att personerna listas i själva egenkontrollprogrammet, eller
  • att ni i egenkontrollprogrammet beskriver vilka kompetenskrav som behöver uppnås för att få utföra respektive arbete.

  Ni ansvarar för att rätt kompetens finns

  Vilken metod ni väljer i denna del av egenkontrollprogrammet får betydelse för hur ni planerar och utför elinstallationsarbete, se 3 kap. 9 §. I slutändan
  är det, oavsett vilken metod företaget väljer, just företaget som ska se till att den som utför ett visst arbete har den kompetens som krävs för det.
  Om det visar sig att ni inte har personer med den kompetens som krävs måste ditt företag antingen

  • ta bort den del av elinstallationsverksamheten som ni saknar kompetens för att få arbeta med.
  • utbilda den personal ni har, eller
  • rekrytera så att ni anställer någon som har den kompetensen.

  Det är viktigt att komma ihåg att kraven omfattar alla som arbetar i elinstallationsverksamheten, oavsett om de är anställda eller inhyrda. Det är givetvis möjligt att ha olika rutiner beroende på om den som ska utföra arbetet är inhyrd eller anställd.

  Vilka kompetenser krävs för de olika arbetena företaget utför?

  I den här delen i egenkontrollprogrammet ska ditt företag ange vilka kompetenser ni kräver för de arbeten ni utför. Ni kan välja att ha samma kompetenskrav för alla moment inom en verksamhetstyp, men det går också att ha olika kompetenskrav för olika moment.
  Det är alltså upp till ert företag att avgöra hur ni ska ställa upp kompetenskraven. När det gäller vilka krav ni ska ställa finns det olika alternativ.
  Ni kan utgå från en kombination av olika krav, till exempel följande.

  • Utbildning
  • Dokumenterad erfarenhet
  • Branschcertifikat
  • Internutbildning eller praktik
  • Praktiska och teoretiska prov

  Hur bibehålls och/eller utvecklas kompetensen som krävs?

  Syftet med uppföljningen av egenkontrollprogrammet är bland annat att upptäcka om det finns personer som inte har den kompetens som krävs för ett visst arbete. Om era egenkontroller visar att en person i organisationen utför arbeten som den inte har rätt kompetens för måste ni åtgärda det, till exempel genom att utbilda personen, tilldela personen lämpliga arbetsuppgifter eller justera egenkontrollprogrammet.

  Kompetenskraven ska också upprätthållas över tid och därför måste ditt företag ha en plan för hur ni ska se till att ni håller era medarbetares kompetenser uppdaterade. Beroende på vilka elinstallationsarbeten som ni utför kan det finnas olika behov av att fortlöpande utbilda personalen. Exempel på situationer när det kan finnas behov av fortlöpande utbildning är arbeten och moment som typiskt sett påverkas av

  • att det kommer ny teknik som påverkar elinstallationsarbetet
  • att det kommer nya föreskrifter eller standarder
  • att det kommer förändringar i föreskrifter och standarder som redan finns
  • att det rör sig om mycket komplicerade elinstallationer, eller
  • att ni vill vidareutveckla er elinstallationsverksamhet.
 • Kraven på beskrivning av Kompetenskrav och tillgången på kompetens i ett egenkontrollprogram hittar du i 3 kap. 5 § ELSÄK-FS 2017:3.

 • Hur omfattande beskrivningen av kompetenskrav och tillgången på kompetens blir kan påverkas av exempelvis:

  • hur många anställda det finns i företaget, och
  • hur många olika typer av elinstallationsarbeten ni arbetar med.

  Kompetenskartläggning 

  Genom att göra en kompetenskartläggning skaffar ni er ett bra underlag för att säkerställa att ni har den kompetens i företaget som krävs, utifrån de typer av elinstallationsarbeten som ni valt att arbeta med. Den blir mer omfattande för ett företag med många anställda och många olika typer av elinstallationsarbeten, och mindre omfattande för det mindre företaget med färre variationer på elinstallationsarbeten. Oavsett storlek på företag så är kartläggning av kompetens ett bra verktyg i arbetet.

  Exempel på hur en enkel kompetenskartläggning se ut

      Kompetens-kartläggning för person X    

  Arbetsmoment →


  Verksamhetstyp ↓

  Beräkna, dimensionera och utföra installation av en elanläggning Självständigt utföra en installation av en elanläggning Utföra installation av en elanläggning med hjälp av instruktioner Utföra installation av en elanläggning med hjälp av instruktioner och handledning
  Bostäder   x    
  Allmänna och offentliga utrymmen     x  
  Övriga anläggningar för användning av el   x    
  Elproduktionsanläggningar   x    

  Oavsett hur ni beskriver kompetensen i ert företag, är det viktigt att det framgår vad varje person kan och får utföra inom varje verksamhetstyp. Det blir en bra hjälp för att få en överblick över den kompetens som finns i företaget. Utse gärna en person som har till uppgift att hålla kompetenskartläggningen uppdaterad.

  Tänk på:

  • Att det ska framgå hur ert företag gör för att uppdatera personalen på regler, lagar och uppdateringar inom branschen, hur ofta det sker och hur det säkerställs att det blir utfört.
  • Att endast personer som jobbar med elinstallationer och som omfattas av företagets egenkontrollprogram ska ingå i kompetenskartläggningen.
  • Att arbetsledare som planerar arbetet åt utförare även ska ingå i kompetenskartläggningen.
 • Senast granskad: 2023-05-03