Kvinnlig elinstallatör vid kraftledning.

Steg 3: Vilken eller vilka är era elinstallatörer för regelefterlevnad?

När ni beskrivit hur ni avgör vilken kompetens som krävs för respektive arbete samt avgjort vilken kompetens varje person har, så är det dags att fundera på vem eller vilka elinstallatörer för regelefterlevnad ni ska ha i ert företag. Varje elinstallationsföretag ska enligt lag ha minst en auktoriserad "elinstallatör för regelefterlevnad" knuten till sig.

Tecknad symbol på bok med ett citattecken på omslaget.

Vad säger reglerna?

3 kap, 6 §, ELSÄK-FS 2017:3

"Av egenkontrollprogrammet ska det framgå vilken eller vilka elinstallatörer i organisationen som utsetts att verka för företagets regelefterlevnad i enlighet med de krav som gäller på företaget enligt 23 § elsäkerhetslagen.

Om flera elinstallatörer utsetts av företaget ska det av egenkontrollprogrammet framgå
• hur uppdraget är fördelat mellan de olika elinstallatörerna för regelefterlevnad, och
• om företaget utför elinstallationsarbete på annans anläggning, vem av dessa som ska ingå i företagets anmälan till Elsäkerhetsverkets företagsregister.

Bestämmelser om att den som uppfyller villkoren för tillfällig yrkesutövning i Sverige under vissa omständigheter anses vara auktoriserad finns i 22 § elsäkerhetslagen."

Förklaringar och tips

 • Elinstallatören för regelefterlevnad ska stötta företagets ledning i arbetet med att se till att företaget följer aktuella regler. I egenkontrollprogrammet ska ni beskriva vem eller vilka elinstallatörer som har rollen "elinstallatör för regelefterlevnad" i ert företag. Om det finns flera ska ni beskriva hur uppgifterna fördelas mellan dem.

  Antal elinstallatörer för regelefterlevnad och hur ni fördelar arbetsuppgifter

  • Det är upp till ditt företag att avgöra hur många personer som ska vara Elinstallatör för regelefterlevnad och hur arbetet ska fördelas mellan dessa. Kravet i lagen innebär dock att det ska finnas minst en Elinstallatör för regelefterlevnad i ett elinstallationsföretag.
  • Om ni har bedömt att det behövs flera elinstallatörer för denna funktion innebär bestämmelsen att ni ska redogöra för hur uppdraget är fördelat mellan elinstallatörerna. Det finns dock inga regler om hur en fördelning ska ske – det är upp till ert företag att avgöra.
  • Oavsett hur fördelningen av uppdraget ser ut, ska företaget ändå ha ett gemensamt egenkontrollprogram. Egenkontrollprogrammet kan i sin tur se olika ut för olika delar, men de ska ändå hållas samman i ett gemensamt egenkontrollprogram för företaget.

  Elinstallatören för regelefterlevnads roll i företagsregistreringen

  • Elinstallationsföretag ska registrera sig hos Elsäkerhetsverket (med undantag för elinstallationsföretag som bara utför elinstallationsarbete på den egna anläggningen). Vid själva företagsregistreringen ska ni endast ange en Elinstallatör för regelefterlevnad. Om flera personer innehar denna funktion i ert företag, så ska egenkontrollprogrammet ange vem av dessa som har registrerats i företagsregistreringen.
  • Det spelar ingen roll vem av Elinstallatörerna för regelefterlevnad som uppges i registreringen, så länge den personens auktorisation är tillräcklig för de verksamhetstyper ni registrerar er för.
 • Kraven på beskrivning av vem eller vilka som är elinstallatör för regelefterlevnad i ert företag hittar du i 3 kap. 6 § ELSÄK-FS 2017:3.

 • I egenkontrollprogrammet ska ni uppge vem som är företagets elinstallatör för regelefterlevnad.

  • Om företaget har flera elinstallatörer för regelefterlevnad ska alla namnges i egenkontrollprogrammet. Beskriv då fördelningen av arbetsuppgifter för de olika elinstallatörerna och exempelvis ort.
  • Namnge i egenkontrollprogrammet vilken elinstallatör för regelefterlevnad som uppges hos Elsäkerhetsverket i samband med att ni registrerar ert företag. Tänk på att bara en person kan registreras i Elsäkerhetsverkets företagsregister, men i egenkontrollprogrammet måste alla namnges.

  Hur kan man fördela uppgifter mellan flera elinstallatörer för regelefterlevnad?

  Om ni har flera personer som arbetar som Elinstallatör för regelefterlevnad kan företaget välja att helt utifrån företagets behov och hur organisationen ser ut fördela uppgifterna mellan dem efter till exempel

  • geografiskt område,
  • organisatoriskt område, 
  • verksamhetstyp, 
  • särskilda moment inom verksamhetstyperna, eller
  • en kombination av ovanstående.

  Exempel på aktiviteter i elinstallatören för regelefterlevnads uppdrag

  Att varje elinstallationsföretag ska ha minst en auktoriserad Elinstallatör för regelefterlevnad är ett krav som riktar sig till företaget. Om ett företag saknar elinstallatör eller om denne inte utför sina arbetsuppgifter på rätt sätt är det företaget som måste åtgärda det. Elinstallatören ska stötta ledningen i arbetet med att se till att företaget följer reglerna, men det är ledningen som ska se till att företaget faktiskt följer dem. 

  Exempel på aktiviteter som kan omfattas i elinstallatörens uppdrag.

  • Ta fram förslag på egenkontrollprogram
  • Leda och följa upp arbetet med egenkontrollen
  • Vid behov göra nödvändiga uppdateringar i egenkontrollprogrammet.
  • Samordna organisationen för egenkontrollprogram i företaget
  • Utbildningar
  • Återkommande avstämningar med företagsledningen

  Är du osäker på vilka uppgifter denna tjänst omfattar, diskutera med din arbetsgivare eller uppdragsgivare.

  Elinstallatörens ansvar

  Alla elinstallatörer omfattas av de allmänna regler om ansvar som gäller medarbetare generellt, till exempel i anställningsavtal, skadeståndsregler och i straffrätten. 

  En elinstallatör kan bli av med sin auktorisation om hen utför elinstallationsarbete felaktigt eller på annat sätt beter sig uppenbart olämpligt. Ett exempel på olämpligt beteende är om en elinstallatör medverkar till att registrera ett elinstallationsföretag till Elsäkerhetsverket på ett uppenbart felaktigt sätt, som att ge sitt medgivande till registreringen trots att man inte har ett uppdrag av företaget att arbeta som Elinstallatör för regelefterlevnad.

 • Senast granskad: 2023-05-03