Medarbetare vid tangentbord.

Vägledning för fortlöpande kontroll

Som innehavare har du ett ansvar att fortlöpande kontrollera att din elanläggning är säker. Det ansvaret omfattar även all elektrisk utrustning som är ansluten till elanläggningen. Det finns krav på att du ska fastställa dina rutiner för den fortlöpande kontrollen. På följande sidor finns vägledning för dig som ska utforma sådana rutiner.

För att elanläggningen och den elektriska utrustningen som är ansluten till elanläggningen ska vara säker att använda och att vistas vid behöver du kontrollera den fortlöpande. Syftet med kontrollerna är att du ska upptäcka eventuella fel eller brister så att risken för att det uppstår skador på personer eller egendom minskas.

För att du ska lyckas med din fortlöpande kontroll behöver du ta fram rutiner för hur kontrollerna ska genomföras. Dessa rutiner ska basera sig på en riskbedömning som du tagit fram. Du ska även dokumentera dina rutiner.

Denna vägledning är framtagen för att hjälpa dig i arbetet med att ta fram rutiner för fortlöpande kontroll. Vägledningen är indelad i olika avsnitt, som kort beskrivs nedan. Mer och fördjupad information hittar du i menyn och via länkarna nedan.

Reglerna om fortlöpande kontroll

Innehavaren har ett ansvar att kontrollera att elanläggningen och den elektriska utrustning som ansluts till anläggningen ger betryggande säkerhet mot personskada och sakskada på grund av el. Detta ansvar regleras i 6 och 19 §§ elsäkerhetslagen. I Elsäkerhetsverkets föreskrifter och allmänna råd (ELSÄK-FS 2022:3) finns närmare bestämmelser om vilka åtgärder du som innehavare ska vidta kring den fortlöpande kontrollen. Här framgår också ditt ansvar för att åtgärda de brister som upptäcks vid kontrollerna.

Du som innehavare måste alltså kontrollera att elanläggningen och den elektriska utrustning som ansluts till elanläggningen alltid är säker. Kontrollens omfattning och intervall ska vara anpassad till elanläggningens och utrustningens utförande, ålder, omgivande miljö och användning.

MER INFORMATION: Reglerna om fortlöpande kontroll

Till sidans topp

Vem är innehavare?

Innehavaren är antingen den som äger elanläggningen och den elektriska utrustningen eller den som använder den med stöd av någon form av nyttjanderätt. Det kan vara en fysisk person såsom en enskild individ eller en juridisk person, exempelvis ett företag eller en förening.

Alla elanläggningar och all elektrisk utrustning har en innehavare. En grundförutsättning för att skapa säkra elanläggningar är att det är klarlagt vem som är innehavare. Först när du vet vem som ansvarar för vad kan du ta fram rutinerna för dina kontroller.

MER INFORMATION: Vem är innehavare?

Till sidans topp

Vad ska kontrolleras?

Det du ska kontrollera är att elanläggningen och den elektriska utrustning som anslutits till elanläggningen ger betryggande säkerhet mot skador på personer eller egendom. Slitage, åldersskador eller felaktig användning ska upptäckas och åtgärdas innan en olycka sker. Kontrollerna – och efterföljande åtgärder – ska minska risken för att någon drabbas av en strömgenomgång, en ljusbåge eller skador orsakade av en brand som orsakats av elanläggningen eller den elektriska utrustningen. Det ska inte heller uppstå ljusbågar eller bränder som riskerar att skada egendom.

MER INFORMATION: Vad ska kontrolleras?

Till sidans topp

Riskbedömning

För att kunna fastställa rutiner för den fortlöpande kontrollen behöver du som innehavare göra en riskbedömning. Riskbedömningen ska ta hänsyn till följande parametrar hos elanläggningen och den elektriska utrustningen:

  • Utförande
  • Ålder
  • Omgivande miljö
  • Användning

Om elanläggningen eller om någon av ovanstående parametrar ändras behöver en ny riskbedömning genomföras.

MER INFORMATION: Riskbedömning av din elanläggning

Till sidans topp

Rutinernas innehåll

Rutinernas innehåll ska utgå från riskbedömningen. Det innebär att elanläggningar och elektrisk utrustning som bedöms ha högre risker behöver tätare och mer omfattande kontroller än elanläggning och elektrisk utrustning med lägre risker. Exempelvis kan en äldre elanläggning som är placerad utomhus behöva tätare och mer omfattande kontroller än en nyare elanläggning placerad inomhus. Men även kontrollmetoderna kan variera.

Rutinerna kan således vara mer eller mindre omfattande, beroende på vilken elanläggning och elektrisk utrustning de avser. Det väsentliga är att man utgår från riskbedömningen för att utforma rutiner som gör att den fortlöpande kontrollen kan upptäcka eventuella fel och brister i elanläggningen och den elektriska utrustning som anslutits till anläggningen.

MER INFORMATION: Rutinernas innehåll

Till sidans topp

Rutinerna ska dokumenteras

De rutiner som du tar fram ska dokumenteras. Det finns inga särskilda krav på format. Däremot ska formatet vara lättåtkomligt för de som ska följa rutinerna. Det finns även vissa undantag från kravet på dokumenterade rutiner.

MER INFORMATION: Rutinerna ska dokumenteras

Till sidans topp

Om det upptäcks brister vid kontrollen

Om du vid den fortlöpande kontrollen upptäcker att din elanläggning eller din elektriska utrustning kan utgöra omedelbar fara, ska felen och bristerna åtgärdas omgående. Övriga fel och brister ska åtgärdas så snart som möjligt.

MER INFORMATION: Om det upptäcks brister vid kontrollen

Till sidans topp

Tillbaka till Fortlöpande kontroll

Senast granskad: 2023-10-13