Verksamhet i industrimiljö.

Omgivande miljö

Alla elanläggningar är unika. Det är därför viktigt att du lär känna din egen specifika anläggning så att du lättare kan se vilka risker för elektrisk fara som finns. Att titta närmare på elanläggningens och den elektriska utrustningens omgivande miljö är den tredje parametern som du ska utgå från när du gör din riskbedömning.

Elanläggningens omgivande miljö spelar roll för hur elanläggningen slits och vilka risker som kan uppstå. Exempelvis kan den omgivande miljön påverka materialens egenskaper till det sämre, vilket kan medföra risker för personskada och sakskada på grund av el. Nedan följer några punkter som kan vara bra att fundera kring i din riskbedömning.

Vad i den omgivande miljön kan påverka anläggningen?

Din elanläggning kan exempelvis påverkas av:

 • yttre påverkan som till exempel stötar, vibrationer, skadedjur m.m.
 • fuktiga miljöer
 • värme och kyla
 • damm och elektriskt ledande partiklar
 • översvämningar, åska, kraftig vind och andra klimatrelaterade faktorer.

Till sidans topp

Yttre påverkan

 • Utsätts elanläggningen eller den elektriska utrustningen för slag eller vibrationer? Stöter något regelbundet emot delar av elanläggningen eller den elektriska utrustningen? Det kan röra sig om:
  • vibrationer från omgivande trafik.
  • vibrationer från maskiner i industrier.
  • trucktrafik på industrier.
  • stötar från bollar och klubbor i idrottsanläggningar.
 • Utsätts elanläggning eller den elektriska utrustningen för påverkan av djur? Skadedjur som exempelvis möss och råttor kan gnaga på delar av elanläggningen. Även husdjur eller tamboskap, som exempelvis katter eller kaniner som hålls inomhus, eller hästar och getter som går på bete, kan orsaka skador på elanläggningar och elektrisk utrustning.
 • Utsätts elanläggningen eller den elektriska utrustningen för ultraviolett ljus (UV-ljus) från solen? UV-ljus kan göra att elanläggningen slits snabbare på grund av att materialegenskaperna hos plasterna förändras, vilket kan öka risken för brand. Svarta kablar innehåller ofta sot i syfte att omvandla UV-ljus till värme. Det medför att svarta kablar klarar UV-ljus bättre än vita kablar.
 • Utsätts elanläggning eller den elektriska utrustningen för snö eller is? Stora mängder snö eller is ökar belastningen på materielen, vilket gör att elanläggningen och utrustningen slits snabbare.

Till sidans topp

Fuktiga miljöer

 • Utsätts elanläggningen och den elektriska utrustningen för fukt? Detta kan påverka såväl livslängden som materialvalet i elanläggningen. Det är viktigt att utrustningens IP-klass är anpassad till den miljö som utrustningen finns i.
  • Är elanläggningen placerad inomhus? Vanliga utrymmen inomhus är exempelvis:
   • Omklädningsrum med duschutrymme i idrottsanläggningar och skolor.
   • Badrum, tvättstugor, källare och allmänna utrymmen i hyresfastigheter.
   • Badhus och SPA-anläggningar.
  • Är hela eller delar av elanläggningen placerad utomhus? Vanliga elinstallationer utomhus är exempelvis:
   • Armaturer, ljusslingor, anslutningskablar och uttag.
   • Anslutningskablar och byggcentraler vid tillfälliga elanläggningar som tivoli, marknader och byggarbetsplatser.
 • Är elanläggningen placerad så att den påverkas av salthaltiga havsvindar? Salt riskerar att ge beläggningar på isolatorer som i sin tur ger krypströmmar.
 • Har din elanläggning luftledningsstolpar av trä? Om en trästolpe faller eller tippar finns risken att spänningsförande ledare blir åtkomliga. Att trästolpar faller eller tippar kan bero på rötskador. Trästolparnas geografiska placering, tjäle och fukt har en stor inverkan på en trästolpes motståndskraft mot rötskador. Vanliga miljöer där dessa risker förekommer är exempelvis vid elljusspår eller belysningsanläggningar vid enskilda vägar.
 • Finns det metalldelar på elanläggningen eller utrustningen som utsätts för fukt? Fuktangrepp kan göra att metalldelar i elanläggningen korroderar. Det gäller exempelvis metallkapslingar, kabelskydd, stolpar och stag. Jordningssystem som består av järn kan i vissa fall åldras snabbare än motsvarande av koppar.

Till sidans topp

Värme och kyla

 • Är elanläggningen och den elektriska utrustningen utsatt för värme? Under en solig dag kommer en elanläggning på en mörk husfasad i söderläge ha sämre förutsättningar för avkylning än en elanläggning på en fasad i skuggläge. Det beror på att omgivande luft redan har en hög temperatur.
 • Är elanläggningen och den elektriska utrustningen utsatt för kyla? Tänk på att plaster oftast klarar yttre påverkan sämre under kyla, och har därmed lättare för att spricka och gå sönder.
 • Förekommer det stora temperaturvariationer för elanläggningen? Temperaturvariationer kan medföra att olika delar förlorar en bra förbindelse mellan kontaktytorna.
 • Är kablar och annan elektrisk utrustning beständig mot ultraviolett ljus? Elektrisk utrustning som placeras i söderläge blir utsatt för ultraviolett ljus från solen som medför att utrustningen kan slitas snabbare.
 • Utsätts elanläggningen för markförändringar på grund av tjälskjutning? Tjälskjutning kan medföra att en stolpe med kabel skjuts upp ur marken samtidigt som kabeln är fastfrusen i marken, vilket gör att kabeln kan gå sönder.
 • Finns det risk för frostsprängningar? Frostsprängningar är exempelvis kapslingar som släpper in fukt och när det fryser så kan kapslingen spricka och innandömet ta skada. Det kan även handla om dåligt ventilerade plåtkapslingar som kan orsaka kondensfällning i kapslingarna.
 • Är elanläggningen eller den elektriska utrustningen omgiven av hö, damm eller andra små partiklar? I miljöer som stall och ladugårdar kan hö och halm isolera elanläggningen och göra att kylning av kablar och annan elektrisk utrustning inte fungerar som avsett. Samma effekt kan även uppstå i andra miljöer när damm eller andra små partiklar lägger sig som ett täcke över elanläggningsdelar.

Till sidans topp

Damm och elektriskt ledande partiklar

 • Utsätts elanläggningen eller den elektriska utrustningen för damm eller andra små partiklar? Det kan exempelvis röra sig om byggdamm eller mjöldamm. Miljöer som är vanliga är trä- och syslöjdsalar, sågverk, livsmedelsindustrin med mera.
  • Används elektrisk utrustning med rätt IP-klass med hänsyn till förekomsten av damm? Det är viktigt att utrustningens IP-klass är anpassad till den miljö som utrustningen finns i.
 • Förekommer det ledande material som järnfilspån eller dylikt i närheten av elanläggningen eller den elektriska utrustningen? Elektriskt ledande partiklar kan lägga sig som en film över plasten på exempelvis ett uttag, vilket gör att det finns en risk för elchock. Miljöer som är vanliga är bilindustri, industriprogrammet i gymnasieskolor med mera.
 • Är elanläggningen och den elektriska utrustningen placerad i en miljö där korrosiva eller förorenande ämnen förekommer atmosfäriskt? Eller förekommer det kemikalier som i kontakt med materialen riskerar att förkorta dess livslängd? I denna typ av miljöer kan det förekomma partiklar i luften som påverkar elanläggningen och den elektriska utrustningen. Kemikalier kan även göra att plaster förintas eller att metaller korroderar eller ärgar. Denna typ av miljöer kan finnas i exempelvis reningsverk, lantbruk, mejerier, industrier och slakterier.

Till sidans topp

Klimatpåverkan

 • Bor du i ett område med hög risk för åska? Överspänning som skapas vid ett åsknedslag kan medföra att materialets livslängd förkortas. Ett överspänningsskydd som har lösts ut behöver bytas ut.
 • Är din elanläggning regelbundet utsatt för stormar eller kraftig blåst? Infästningar för kablar slits hårt i blåsigt väder, men även exempelvis armaturer utomhus kan påverkas av hård blåst. Stormar kan också medföra att träd och grenar hamnar ovanpå ledningar eller andra elanläggningsdelar.
 • Finns det risk för översvämningar i närheten av elanläggningen eller den elektriska utrustningen? Elanläggningar som utsätts för översvämningar kan bli kontaminerade av smuts som i vissa fall även kan vara elektriskt ledande i varierande grad.
 • Finns det risk för att markförhållandena förändras vid ditt jordtag? Ras eller att jord sköljs bort vid översvämningar kan göra att övergångsresistansen hos jordtag förändras.
 • Finns det en ökad risk för att is- och snölaster påverkar luftledningarna? På grund av klimatförändringar kan risken för is- och snölaster uppträda på andra platser än tidigare. Det kan leda till att ledningarna hänger för lågt, vilket kan innebära en risk för personskada.
Ikon med glödlampa inuti en pratbubbla.

Tips!

Har det inträffat en översvämning, en storm, ett åsknedslag eller ett jordskred? När det oväntade inträffar kan det uppstå elsäkerhetsrisker om inte produkter och materiel saneras och kontrolleras ordentligt innan de används igen. Ibland måste de även kasseras. Gör därför alltid extra kontroller innan ni använder elanläggningen och den elektriska utrustningen igen!

Till sidans topp

Ikon med glödlampa inuti en pratbubbla.

Generella tips vid riskbedömning

 • Ibland kan du som innehavare av en elanläggning behöva uppdatera riskbedömningen. Det kan exempelvis vara om utförandet av elanläggningen har ändrats, elanläggningen har utvidgats eller om användningen har förändrats.
 • Det finns inget krav på att riskbedömningen ska dokumenteras. Det kan dock finnas fördelar att göra det. Det kan exempelvis underlätta för er
  • när riskbedömningen och rutinerna ska uppdateras,
  • när ny personal eller ny styrelse tar över ansvaret,
  • vid ägarbyte,
  • vid ny innehavare, eller
  • för att skapa förståelse för hur den fortlöpande kontrollen är utformad.

Till sidans topp

Senast granskad: 2022-12-06