Barn i ett klassrum med ledlysrör i taket.

Användning

Alla elanläggningar är unika. Det är därför viktigt att du lär känna din egen specifika anläggning så att du lättare kan se vilka risker för elektrisk fara som finns. Att titta närmare på elanläggningens och den elektriska utrustningens användning är den fjärde parametern som du ska utgå från när du gör din riskbedömning.

Hur en elanläggning och elektrisk utrustning används påverkar vilken typ av fortlöpande kontroller som behöver göras. Nedan följer några punkter som kan vara bra att fundera kring i din riskbedömning.

Användare av elanläggningen

 • Vilka använder elanläggningen och den elektriska utrustningen? Det är skillnad på om lekmän använder eller befinner sig i närheten av elanläggningen eller om det enbart är instruerade personer som använder sig av elanläggningen och utrustningen.
  Exempel
  • Miljöer där lekmän vistas eller använder sig av elanläggningen är
   • idrottsanläggningar,
   • köpcentrum,
   • fritidslokaler, eller
   • andra offentliga miljöer.
  • Miljöer där instruerade personer vistas eller använder sig av elanläggningen är
   • driftrum,
   • ställverk,
   • järnvägsspår, eller
   • vissa områden inom industrier.
 • Används elanläggningen och den elektriska utrustningen av barn och unga? Barn och unga kanske inte inser faran med elektricitet. Elanläggningar och elektrisk utrustning som används av barn och unga eller där barn och unga befinner sig behöver därför kontrolleras oftare.
 • Är det många olika användare eller ett fåtal? När det är många olika användare är det svårare som innehavare att ha kontroll över säkerheten i elanläggningen. Med ett fåtal användare är det lättare att instruera personerna som använder elanläggningen, men även återkoppling från användare till innehavare kan ske på ett enklare sätt.

Till sidans topp

Användning av stickproppsansluten utrustning och uttag

 • Hur ofta används stickproppar och uttag? Elektrisk utrustning som man ofta ansluter och sedan drar ut utsätts för slitage på uttag, stickpropp och sladd. Exempel:
  • Uttag som tillhandahålls i offentliga miljöer som exempelvis köpcentrum, personalmatsalar eller campingkök och där elektrisk utrustning ofta ansluts.
  • Uttag på campingar.
  • Uttag för fordonsladdning.
  • Uttag för motorvärmare.
  • Uttag som ofta används för städmaskiner.

Till sidans topp

Variationer i användningen

 • Är det stora effektvariationer på elanläggningen och den elektriska utrustningen? Vid fordonsladdning och för vissa produktionsanläggningar kan det förekomma stora effektvariationer. Stora varierande laster (ström) kan påverka delar av elanläggningen negativt, eftersom det kan uppstå ”glapp” i anslutningspunkterna.

Till sidans topp

Säsongsanvändning eller tillfällig användning

 • Står elanläggningen oanvänd delar av året? När elanläggningen slås av stängs även skyddsapparater av, som riskerar att inte fungera som avsett när elanläggningen sätts igång igen. Det kan även röra sig om att materielet i elanläggningen kan åldras, att uttag kan ärga och att det kan bli fukt i elanläggningen. Exempel på elanläggningar som enbart används under säsong är elanläggningar vid campingar eller skidanläggningar.
 • Är elanläggningen av tillfällig karaktär? När elanläggningen sätts upp på ett nytt ställe behöver utförandet ta hänsyn till omgivande miljö. Materielet i elanläggningen och utrustningen slits också mer när den packas ner och upp frekvent.
  Exempel:
  • tivoli
  • marknader
  • torghandel
  • mässor
  • byggarbetsplatser
  • cirkus
  • festivaler
  • konserter
  • lokala arrangemang av till exempel idrottsföreningar eller skolor
  • utomhusserveringar som förses med ström.

Till sidans topp

Ikon med glödlampa inuti en pratbubbla.

Generella tips vid riskbedömning

 • Ibland kan du som innehavare av en elanläggning behöva uppdatera riskbedömningen. Det kan exempelvis vara om utförandet av elanläggningen har ändrats, elanläggningen har utvidgats eller om användningen har förändrats.
 • Det finns inget krav på att riskbedömningen ska dokumenteras. Det kan dock finnas fördelar att göra det. Det kan exempelvis underlätta för er
  • när riskbedömningen och rutinerna ska uppdateras,
  • när ny personal eller ny styrelse tar över ansvaret,
  • vid ägarbyte,
  • vid ny innehavare, eller
  • för att skapa förståelse för hur den fortlöpande kontrollen är utformad.

Till sidans topp

Senast granskad: 2022-12-05