Kvinna visar hantverkare något på en surfplatta.

Vem är innehavare?

Innehavaren har ett ansvar att kontrollera att elanläggningen och den elektriska utrustningen som ansluts till elanläggningen ger betryggande säkerhet mot personskada och sakskada på grund av el. Det är därför viktigt att klargöra vem som är innehavare.

Innehavaren är antingen den som äger elanläggningen eller den som använder den med stöd av någon form av nyttjanderätt. Alla elanläggningar och all elektrisk utrustning har en innehavare och det är viktigt att fastställa vem som är innehavare och därmed ansvarig för elanläggningens och den elektriska utrustningens säkerhet.

Tecknad symbol med två pratbubblor, den ena med ett frågetecken och den andra med ett utropstecken.

Vem är innehavare?

Innehavaren kan vara en fysisk person – en enskild individ, eller en juridisk person – exempelvis ett företag eller en förening. Att klargöra vem som är innehavare är nödvändigt för att fastställa vem som har ansvar för kontroll av anläggningen och för att vidta de olika åtgärder som kan krävas för att upprätthålla säkerheten i den.

Du som är innehavare ska se till att fortlöpande kontrollera och underhålla din elanläggning och din elektriska utrustning så att den förblir säker över tid och att arbete som utförs på eller i anslutning till elanläggningen och utrustningen görs av personer med rätt kunskaper och färdigheter.

Hur fastställer ni vem som har ansvaret?

Hur fastställer man då vem som har ansvaret i de fall då det finns både en ägare och en nyttjanderättsinnehavare som förfogar över en elanläggning och den elektriska utrustning som finns i anläggningen? Grundprincipen är att ansvaret för kontroller och åtgärder faller på den som har den faktiska rådigheten och den rättsliga möjligheten att verkställa dem.

Med ”faktisk rådighet” menas att innehavaren till exempel har tillträde till den eller de delar av elanläggningen som behöver kontrolleras eller åtgärdas. Det vill säga att personen har tillgång till nycklar, koder eller annan utrustning som behövs för att få tillträde till elanläggningen eller den elektriska utrustningen.

”Rättslig möjlighet” innebär att innehavaren också rent juridiskt ska ha rätt att göra ändringar i anläggningens utförande. I situationer där det finns både en ägare och en nyttjanderättsinnehavare bör den rättsliga rådigheten över elanläggningen och den elektriska utrustningen regleras i ett skriftligt avtal.

Om det inte finns något avtal som reglerar ansvaret innebär ovanstående i praktiken att ägaren ofta har ansvaret för kontroller som rör den fasta elanläggningens fysiska utformning, medan ansvaret för kontroller som berör verksamheten (som hur elanläggningen och den elektriska utrustningen används) ligger på nyttjanderättsinnehavaren. Ansvarsfördelningen kan dock vara en annan, om det reglerats via ett avtal.

Ikon med glödlampa inuti en pratbubbla.

Tips!

  1. Ansvaret för elanläggningen vilar alltid på innehavaren – det är därför viktigt att du vet vilken roll du har och vad som förväntas av dig.
  2. Om du hyr ut eller hyr en del av en fastighet eller en lokal är det viktigt att det tydligt framgår vem som ansvarar för vad när det gäller elanläggningen och den elektriska utrustning som ansluts till anläggningen. Vi rekommenderar att ni reglerar detta ansvar  i ett skriftligt avtal.
  3. Elsäkerhetsverket kan i en tillsynssituation kräva in dokumentation som tydliggör ansvarsfördelningen mellan exempelvis en ägare och en hyresgäst, om det finns sådan.
  4. Det är möjligt att överlåta åt någon annan att både kontrollera elanläggningen och den elektriska utrustningen, samt vidta nödvändigt underhållsarbete. Även om du gör det är det alltid du som innehavare som är ansvarig för att arbetet blir gjort korrekt. Tänk därför på att alltid ställa krav på sådant arbete och följ upp att du får det du beställt. Alla kontroller och åtgärder utgör inte ett elinstallationsarbete, men vissa typer av arbete gör det. För sådana arbeten ska du anlita ett registrerat elinstallationsföretag.
    Läs mer om vad du ska tänka på när du beställer elinstallationstjänster
Senast granskad: 2022-12-06