Två män kontrollerar en elanläggning.

Om det upptäcks brister vid kontrollen

Om du vid den fortlöpande kontrollen upptäcker att din elanläggning eller din elektriska utrustning kan utgöra omedelbar fara, ska felen och bristerna åtgärdas omgående. Övriga fel och brister ska åtgärdas så snart som möjligt.

När rutinerna väl är på plats är det viktigt att du följer dem i praktiken så att den fortlöpande kontrollen kan fungera som avsett. Om du vid den fortlöpande kontrollen upptäcker att elanläggningen eller den elektriska utrustningen har fel eller brister som kan utgöra en omedelbar fara, ska felen och bristerna åtgärdas omgående.

Om det inte är möjligt att omgående åtgärda felen ska elanläggningen eller de felaktiga delarna tas ur bruk. Det är även viktigt att skydda elanläggningen eller delarna mot oavsiktlig användning. Övriga fel och brister, som inte utgör en omedelbar fara, ska åtgärdas så snart som möjligt.

Kom ihåg att arbete som utförs på eller i anslutning till anläggningen ska göras av personer med rätt kunskaper, så att det inte uppstår fara för människor eller egendom.

Senast granskad: 2022-12-06