En elinstallatör framför en elcentral med checklista.

Vad ska kontrolleras?

Det du ska kontrollera är att elanläggningen och den elektriska utrustning som anslutits till elanläggningen ger betryggande säkerhet mot skador på personer eller egendom.

En viktig del av den fortlöpande kontrollen är att kontrollera att elanläggningen uppfyller de krav som framgår av Elsäkerhetsverkets föreskrifter och allmänna råd ELSÄK-FS 2022:1. Elanläggningar som har tagits i bruk före ikraftträdandet får dock vara utförda enligt äldre bestämmelser. Du behöver därför veta vilka bestämmelser som gällde när din elanläggning togs i bruk för att kunna avgöra om den uppfyller gällande bestämmelser.

Slitage, ålder och felaktig användning

En annan viktig del av den fortlöpande kontrollen är att upptäcka de brister som uppstått genom slitage, åldrande materiel eller felaktig användning av elanläggningen eller den elektriska utrustningen. En äldre elanläggning kan visserligen uppfylla de bestämmelser som gällde när den togs i bruk, men om materielet har åldrats eller den har utsatts för slitage så att det finns risker för personskada och sakskada bör även det upptäckas av kontrollerna.

Din elanläggning och elektriska utrustning ska vara säker

Ovanstående innebär att du ska kontrollera att din elanläggning och elektriska utrustning är säker över tid. Slitage, föråldringsskador eller felaktig användning ska upptäckas och åtgärdas innan en olycka sker. Kontrollerna – och efterföljande åtgärder – ska minska risken för att någon drabbas av en strömgenomgång, en ljusbåge eller skador orsakade av en brand som orsakats av elanläggningen eller den elektriska utrustningen. Det ska inte heller uppstå ljusbågar eller bränder som riskerar att skada egendom.

Senast granskad: 2022-12-06