Närbild på yrkesman med ipad på arbetsplats.

Reglerna om fortlöpande kontroll

Alla innehavare har ett ansvar att fortlöpande kontrollera sin elanläggning och sin elektriska utrustning för att skydda mot skador på person och egendom. Det finns även krav på att fastställa rutiner för den fortlöpande kontrollen.

Som innehavare av en starkströmsanläggning ska du känna till vilka regler du måste följa och se till att de följs. För att kunna göra det behöver du sätta dig in i regelverket.

En av grundpelarna i regelverket kring elsäkerhet är att det är du som innehavare som ansvarar för att elanläggningen är säker. Du ska därför se till att:

  • Fortlöpande kontrollera din elanläggning och din elektriska utrustning så att den förblir säker över tid.
  • Åtgärda eventuella brister på din elanläggning och din elektriska utrustning.
  • Arbete som utförs på eller i anslutning till elanläggningen och den elektriska utrustningen görs av personer med rätt kunskaper och färdigheter, så att det inte uppstår fara för människor eller egendom.

Innehavarens ansvar att kontrollera att elanläggningen och den elektriska utrustningen är säker, regleras i 6 och 19 §§ elsäkerhetslagen. I våra föreskrifter ELSÄK-FS 2022:3 finns närmare bestämmelser om den fortlöpande kontrollen.

Syftet med fortlöpande kontroll

Elsäkerhetsverkets föreskrifter och allmänna råd (ELSÄK-FS 2022:3) innehåller bestämmelser om den kontroll och de åtgärder som innehavaren av en starkströmsanläggning ska utföra i syfte att anläggningen ska ge betryggande säkerhet mot personskada och sakskada på grund av el. Enligt kraven i föreskrifterna ska innehavaren ta fram rutiner för hur den fortlöpande kontrollen ska genomföras. Rutinerna ska baseras på en riskbedömning utifrån elanläggningens och den elektriska utrustningens utförande, ålder, omgivande miljö och användning. Det finns även ett krav på att rutinerna ska dokumenteras.

Syftet med den fortlöpande kontrollen är alltså att du som innehavare ska se till att elanläggningen alltid är säker.

Senast granskad: 2022-12-06