Flygbild över villakvarter.

Vi utreder elbesiktning i bostäder

Dagligen händer olyckor i våra bostäder på grund av bristfälliga elanläggningar. Försäkringsbolagen har stora kostnader där man kan påvisa att bränder har orsakats av elinstallationer. Nu utreder Elsäkerhetsverket förutsättningarna för att införa elbesiktningar i samband med att bostäder säljs och får nya ägare.

Varje år skadas drygt 800 personer i bostäder så pass allvarligt av en elolycka att de måste uppsöka en akutmottagning. Av dem är cirka 280 barn och i 90 procent sker elolyckorna i eller vid bostaden.

Äldre bostäder löper dubbelt så stor risk för elbrand

2019 genomförde Elsäkerhetsverket projektet Elsäkerhet i bostäder. I den utredningen visade det sig att elanläggningar i villor och radhus, inte underhålls i tillräcklig omfattning för att de grundläggande säkerhetskraven ska bibehållas fullt ut. Bränder i villor och radhus står för 73 procent av försäkringsbolagens kostnader för elbränder. Dessa bränder är dessutom vanligare i äldre bostäder. För villor och radhus byggda före 1940, är risken dubbelt så stor som för villor och radhus byggda 1980 eller senare.

Husbesiktning men ingen elbesiktning i Sverige

När en bostad överlåts till ny ägare görs vanligen en besiktning av huset. I denna besiktning ingår sällan besiktning av elanläggningen, vilket innebär att den nya innehavaren riskerar att ta över ansvaret över en elanläggning som kan ha allvarliga brister. Nu tar myndigheten nästa steg och utreder om elbesiktning av bostäder skulle kunna förändra den bilden och på sikt minska elbränder och elolyckor.

- Vi utreder förutsättningarna för att öka antalet utförda elbesiktningar i samband med fastighetsöverlåtelse. Den som har ansvaret, det vill säga innehavaren av elanläggningen, har i regel inte kunskap om sin elanläggning och man prioriterar annat underhåll på en bostad framför elen, säger projektledare Peter Schallengruber vid Elsäkerhetsverket.

Elbesiktning i Danmark

I projektet kommer man att studera hur det ser ut i andra länder. Först ut har man tittat på Danmark som har ett försäkringssystem som premierar att säljaren av bostaden genomför en besiktning av elanläggningen i bostaden. Detta system är frivilligt, och bygger på att man utför en grundlig besiktning av elanläggningen för att därefter kunna teckna en ansvarsförsäkring. Denna tar sedan över säljarens ansvar gällande husets tillstånd, en så kallad” överlåtelseförsäkring” som motsvarar det vi i Sverige kallar en dolda fel försäkring.

- Syftet i Danmark var att få säkrare elanläggningar och värna om konsumenterna vid bostadsaffärer. Reglerna om hur elbesiktningar ska gå tillväga infördes 2012 och ingår i den danska konsumentlagstiftningen, säger Peter Schallengruber.

Många elfel försvinner

Sikkerhedsstyrelsen i Danmark för inte statistik på om detta system förbättrar elsäkerheten eller inte, men många fastigheter som återkommer till försäljning, har för det mesta inte kvar de fel som först kunde konstateras. Det syns i den jämförelse som kan göras mellan elbesiktningsrapporterna vid försäljning. Man ser att många fel blir åtgärdade efter den första rapporten och det visar att man får tryggare och säkrare elinstallationer i bostäderna.

- För att gå vidare och se hur det skulle kunna fungera i Sverige, måste en djupare analys utföras, vilket projektet kommer att ta hand om i nästa steg i arbetet, säger Peter Schallengruber.

Text: Cia Edlund
Foto: iStock

Senast granskad: 2021-09-29