Elektriker mäter spänningen i elcentral med automatsäkringar. Portrait of electrician at work Portrait of electrician at work

Felbeteende vid arbete är vanligaste orsaken till elolyckor

Under 2020 anmäldes totalt 453 elolyckor och 323 tillbud till Elsäkerhetsverket. Två personer omkom i elolyckor under året; en linjemontör i arbete och en 16-årig pojke som klättrade på ett stillastående tåg. Det visar en färsk rapport om elolyckor som myndigheten publicerat.

Det är tyvärr de yngre elyrkespersonerna som toppar statistiken inom anmälningarna och flera allvarliga elolyckor sker som hade kunnat undvikas. Rapporten visar att det sker många elolyckor med nätägarnas underentreprenörer. Underentreprenörskedjan tenderar att bli längre och längre vilket ökar risken för elolyckor. 91 procent av elolyckorna 2020 orsakades av strömgenomgång vilket fortfarande är den vanligaste typen av elolycka.
I 76 procent av fallen orsakas elolyckor bland elyrkespersoner av ett felbeteende vid arbete. För att få ner antalet tillbud och elolyckor behöver företagen bli bättre på att följa regler och rutiner.

- Tre av fyra elolyckor orsakas av arbetsfel och vi vet att yngre elyrkespersoner drabbas oftare än äldre. Det är insikter som branschen behöver ta med i arbetet med säker arbetsmiljö och med egenkontrollprogrammen, säger Anders Persson, generaldirektör vid Elsäkerhetsverket.

Långsiktigt arbete med attityder och säkerhetstänk

Under 2000-talet har viljan att rapportera en elolycka ökat. Att anmälningsviljan har ökat över tid behöver inte nödvändigtvis betyda att elolyckorna ökat. En orsak kan vara att elyrkespersoner har större kunskap idag om att man kan få problem längre fram i livet. Forskning på området har påverkat i rätt riktning och på senare år har ämnet också diskuterats alltmer i branschmedierna för såväl el/energi som i vården. Trots det är bristen fortfarande stor kring rekommendationer om vilka undersökningar som bör utföras när en person söker för symtom som kvarstår efter en elolycka. Sena effekter av strömgenomgång kan förutom långsiktigt lidande också innebära en försäkringsfråga för individen.

Handbok för säkerhetsarbetet

I april lanserade Elsäkerhetsverket och Arbetsmiljöverket en gemensam handbok om säkerhet vid arbete på elanläggningar som riktar sig till yrkespersoner och företagsledningar. Såväl arbetsgivare som innehavare av en elanläggning har et stort ansvar för att kartlägga, analysera och förebygga risker.

- Vi har nolltolerans mot dödsolyckor på jobbet. Många elolyckor hade kunnat undvikas genom en bättre säkerhetskultur på arbetsplatserna. Elsäkerhetsverkets informationsinsatser är en viktig del i det arbetet, säger energiminister Anders Ygeman.

Vem som helst kan anmäla en elolycka till Elsäkerhetsverket men arbetsgivare har en särskild skyldighet att underrätta Arbetsmiljöverket om en arbetstagare råkat ut för en elolycka eller ett tillbud. Arbetsmiljöverket vidarebefordrar sedan anmälan till Elsäkerhetsverket. Tillsammans med Arbetsmiljöverket har myndigheten tagit fram en handbok om säkerhet vid arbete på elanläggningar som riktar sig till yrkespersoner. Såväl arbetsgivare som innehavare av en elanläggning har ett stort ansvar för att kartlägga, analysera och förebygga risker.

Kontakt

Cia Edlund

Kommunikationschef
Telefon: 010-168 05 16
E-post: cia.edlund@elsakerhetsverket.se

Per Höjevik

Utredare och analytiker
Telefon: 010-168 05 31
E-post: per.hojevik@elsakerhetsverket.se

Webbsida: Om du drabbas av en elolycka

Senast granskad: 2021-05-11