Bostad i villaområde under sommaren

Besiktning av elinstallationer i bostäder utreds

Regeringen har gett Elsäkerhetsverket i uppdrag att utreda behovet av krav på besiktningar av elinstallationer i bostäder. Utredningen ska också föreslå hur sådana krav kan utformas. Syftet är att på sikt höja elsäkerheten i svenska bostäders elanläggningar.

Varje år sker allvarliga olyckor och bränder i bostäder på grund av brister i elinstallationer och elprodukter, i vissa fall med dödlig utgång. I Elsäkerhetsverkets tidigare rapport, Elsäkerhet i bostäder 2019, framgår att räddningstjänsten rycker ut till 1800 bränder varje år som orsakats av direkta elfel eller felaktig användning av el. Samma undersökning visar att 350 barn om året drabbas av elolyckor i bostäder så att de behöver uppsöka sjukvård. Övergripande orsaker till elbränder beror på ålder av bostadens elanläggning, belastning av elanläggningens olika delar och utförandet av elanläggningen. Elsäkerhetsverket har fått i uppdrag av regeringen att se över behovet av krav om besiktningar av elinstallationer i bostäder.

- Andra undersökningar som vi har gjort visar även att olagliga elinstallationsarbeten förekommer i många bostäder. 2020 uppgick försäkringsbranschens kostnader på grund av elbränder till drygt 320 miljoner kronor, enligt statistik från Svensk Försäkring. Det är också viktiga bakgrundsfaktorer i vår utredning, säger Erika Sandström, projektledare för utredningen vid Elsäkerhetsverket.

Fler elsäkra bostäder – färre elolyckor

För att kunna redogöra för hur ett system som premierar elbesiktningar kan se ut kommer projektet att arbeta med vissa delmål. Dessa kommer att innehålla statistik om elrelaterade bränder och elolyckor i bostäder, undersöka om det finns andra länder med system som premierar elbesiktningar, identifiera olika aktörers ansvar samt redogöra för vad en elbesiktning minst bör innehålla.

- Skulle det finnas ett system som premierar eller reglerar elbesiktningar, skulle innehavaren få mer kunskap om sin elanläggning och därmed även kunna åtgärda fel och brister som upptäcks. I förlängningen tror vi att det skulle bidra till både färre elolyckor och elbränder, vilket skulle leda till mer elsäkra bostäder. Ett minskat antal elbränder skulle också påverka samhällets kostnader i positiv riktning, säger Erika Sandström.

Utredningen ska redovisas till Regeringskansliet senast den 1 oktober 2022.

Länkar till relaterad information:

Kontakt

Cia Edlund

Kommunikationschef
Telefon: 010-168 05 16
E-post: cia.edlund@elsakerhetsverket.se

Senast granskad: 2022-01-25