Domarklubba med en lagbok i bakgrunden.

Begreppet elväg in i Elsäkerhetsverkets föreskrifter

Regeringens satsning på elektrifieringen av transportsektorn innebär förändringar av begrepp i Elsäkerhetsverkets regelverk. Sista mars ersätts därför termen trådbuss med begreppet elväg i sex av myndighetens föreskrifter.

För att nå klimatmålen och fasa ut fossila bränslen har det kommit nya tekniker för elektrifiering av transportsektorn. I samband med det finns behov av att ersätta begreppet trådbuss och istället använda begreppet elväg. En ny definition av begreppet kontaktledning har också gjorts och omfattar nu även markförlagda strömskenor. Ändringsföreskrifterna träder i kraft sista mars och finns på Elsäkerhetsverkets webbplats för nedladdning.

Föreskriftsändring för att underlätta utveckling

- 2019 infördes en definition av begreppet elvägar i elsäkerhetsförordningen (2017:218) och i en bestämmelse ersattes begreppet trådbuss av begreppet elväg. Vi såg att det finns behov av ett begrepp som kan omfatta fler eldrivna transportmedel som lastbilar, personbilar och andra fordon som kommer att laddas under färd i framtiden. Föreskriftsändringarna görs för att underlätta för den utveckling som sker men ändrar inte reglerna i sak, säger Adam Hedbom, jurist och handläggare på Elsäkerhetsverket.

I arbetet med genomlysning av föreskrifterna har även Trafikverket deltagit. Innehållet i föreskrifterna påverkar dem med anledning av att de är en förväntad huvudman för elvägar.

- Trafikverket har haft ett uppdrag att utreda elektrifiering av det statliga vägnätet och behovet av infrastruktur för snabbladdning av tunga fordon. Trafikverket kommer också att stå som innehavare av pilotprojekt av elvägar som nu etableras, säger Adam Hedbom.

Föreskrifter som berörs av ändringen

Det som berörs vid ikraftträdandet sista mars är: Elsäkerhetsverkets föreskrifter och allmänna råd (2008:1) om hur elektriska starkströmsanläggningar ska vara utförda,

  • Elsäkerhetsverkets föreskrifter och allmänna råd (2008:2) om varselmärkning vid elektriska starkströmsanläggningar,
  • Elsäkerhetsverkets föreskrifter (2011:4) om anmälan av ibruktagande av en kontaktledning,
  • Elsäkerhetsverkets föreskrifter (2012:1) om anmälan av olycksfall, allvarliga tillbud och driftstörningar,
  • Elsäkerhetsverkets föreskrifter (2017:3) om elinstallationsföretag och utförande av elinstallationsarbete,
  • Elsäkerhetsverkets föreskrifter (2017:4) om auktorisation som elinstallatör.

Elsäkerhetsverkets föreskrifter

Mer information kontakt

Cia Edlund

Kommunikationschef
Telefon: 010-168 05 16
E-post: cia.edlund@elsakerhetsverket.se

Senast granskad: 2021-03-29